آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 6,180,000 52,859,535,360 Rls. 1,977,600 $
2 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 3,478,875 49,244,466,578 Rls. 1,858,679 $
3 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,216,822 26,739,917,110 Rls. 1,007,445 $
4 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 449,810 14,785,237,462 Rls. 545,218 $
5 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 402,472 13,707,779,703 Rls. 516,710 $
6 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 1,332,000 10,982,039,040 Rls. 426,240 $
7 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 79,920 8,604,906,480 Rls. 319,680 $
8 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 112,728 5,981,943,056 Rls. 221,640 $
9 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 64,790 5,113,777,680 Rls. 191,685 $
10 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,008 4,425,720,156 Rls. 165,132 $
11 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,004 3,006,797,856 Rls. 112,032 $
12 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 83,080 2,098,295,765 Rls. 80,453 $
13 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 178,790 1,576,137,284 Rls. 58,261 $
14 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 32,000 962,649,600 Rls. 35,200 $
15 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,240 654,905,600 Rls. 25,600 $
16 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 9,106 606,732,780 Rls. 22,765 $
17 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 70,390 585,130,953 Rls. 21,117 $
18 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 28,060 568,053,640 Rls. 21,640 $
19 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 31,582 566,226,591 Rls. 22,107 $
20 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 41,600 509,631,434 Rls. 19,327 $
21 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 9,980 410,098,659 Rls. 15,469 $
22 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 58,200 336,877,996 Rls. 13,211 $
23 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 8,800 307,366,952 Rls. 11,992 $
24 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25202000 ک گچ 376,950 283,526,782 Rls. 10,554 $
25 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,780 239,767,128 Rls. 9,396 $
26 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 704 225,955,656 Rls. 8,478 $
27 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 20,705 170,771,200 Rls. 6,400 $
28 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 61,299,600 Rls. 2,300 $
29 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39241010 ظروف ملامين 357 47,322,135 Rls. 1,785 $
30 12 1393 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 35,180,640 Rls. 1,320 $
مجموع کل
205,698,050,876 ريال
مجموع کل
7,729,436 دلار
[1]