آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,173,500 253,275,435,600 Rls. 9,392,100 $
2 12 1393 شهيدرجايي آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 193,000 41,805,172,200 Rls. 1,625,500 $
3 12 1393 شهيدرجايي آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 88,250 38,941,515,846 Rls. 1,456,126 $
4 12 1393 شهيدرجايي آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 544,450 29,894,094,660 Rls. 1,086,665 $
5 12 1393 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 596,300 15,371,939,400 Rls. 571,400 $
6 12 1393 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 40,000 5,786,420,000 Rls. 220,000 $
7 12 1393 شهيدرجايي آلمان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 157,060 5,459,737,439 Rls. 204,178 $
8 12 1393 شهيدرجايي آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 7,440 5,339,449,920 Rls. 208,320 $
9 12 1393 شهيدرجايي آلمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 261,200 5,027,723,200 Rls. 195,200 $
10 12 1393 شهيدرجايي آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 35,208 3,841,515,387 Rls. 147,875 $
11 12 1393 شهيدرجايي آلمان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 818,900 2,889,971,575 Rls. 106,401 $
12 12 1393 شهيدرجايي آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 63,000 2,230,437,300 Rls. 81,900 $
13 12 1393 شهيدرجايي آلمان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 40,000 1,847,780,000 Rls. 70,000 $
14 12 1393 شهيدرجايي آلمان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 27,500 1,691,580,000 Rls. 60,500 $
15 12 1393 شهيدرجايي آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,450 1,176,959,430 Rls. 44,010 $
16 12 1393 شهيدرجايي آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 123,910 639,357,886 Rls. 24,782 $
17 12 1393 شهيدرجايي آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,260 433,431,180 Rls. 15,764 $
18 12 1393 شهيدرجايي آلمان 28369200 کربنات ا سترونسيوم 22,100 355,580,160 Rls. 13,260 $
19 12 1393 شهيدرجايي آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,664 128,181,690 Rls. 4,662 $
20 12 1393 شهيدرجايي آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,200 105,838,200 Rls. 3,900 $
21 12 1393 شهيدرجايي آلمان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 22,000 100,946,902 Rls. 3,802 $
22 12 1393 شهيدرجايي آلمان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 94,983,000 Rls. 3,500 $
23 12 1393 شهيدرجايي آلمان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 72 4,344,210 Rls. 158 $
24 12 1393 شهيدرجايي آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 100 3,244,410 Rls. 118 $
25 12 1393 شهيدرجايي آلمان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 29 1,594,710 Rls. 58 $
مجموع کل
416,447,234,305 ريال
مجموع کل
15,540,179 دلار
[1]