آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,213,630 35,437,095,089 Rls. 1,327,769 $
2 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 774,500 27,141,755,550 Rls. 1,006,850 $
3 12 1393 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,595,727 25,294,796,672 Rls. 934,884 $
4 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 446,625 22,638,195,900 Rls. 842,575 $
5 12 1393 شهيدرجايي استراليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,244,893 14,536,916,891 Rls. 542,801 $
6 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 56,000 12,770,835,900 Rls. 467,300 $
7 12 1393 شهيدرجايي استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,490 6,096,698,632 Rls. 233,654 $
8 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 51,980 5,557,427,616 Rls. 202,722 $
9 12 1393 شهيدرجايي استراليا 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 569,330 5,041,191,104 Rls. 187,952 $
10 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 24,025 4,665,962,520 Rls. 172,980 $
11 12 1393 شهيدرجايي استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 53,185 4,445,383,071 Rls. 163,619 $
12 12 1393 شهيدرجايي استراليا 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 6,400 3,167,424,000 Rls. 115,200 $
13 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 59,746 2,900,201,441 Rls. 107,543 $
14 12 1393 شهيدرجايي استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 52,071 2,700,462,320 Rls. 100,081 $
15 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 47,886 2,130,523,110 Rls. 79,096 $
16 12 1393 شهيدرجايي استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 38,069 2,108,454,362 Rls. 80,015 $
17 12 1393 شهيدرجايي استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 34,636 1,964,568,607 Rls. 74,253 $
18 12 1393 شهيدرجايي استراليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 19,219 1,923,703,152 Rls. 69,188 $
19 12 1393 شهيدرجايي استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 49,125 1,835,407,136 Rls. 68,725 $
20 12 1393 شهيدرجايي استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 233,182 1,785,159,305 Rls. 67,677 $
21 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20,417 1,577,010,851 Rls. 57,738 $
22 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 20,212 1,473,861,102 Rls. 56,234 $
23 12 1393 شهيدرجايي استراليا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 116,378 1,401,619,697 Rls. 51,147 $
24 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08109020 زرشك تازه 17,882 1,398,936,116 Rls. 52,984 $
25 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 21,424 1,376,172,109 Rls. 51,374 $
26 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 15,305 830,599,324 Rls. 31,399 $
27 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 12,533 761,026,343 Rls. 29,843 $
28 12 1393 شهيدرجايي استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,500 741,555,000 Rls. 27,000 $
29 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20079100 مركبات 15,545 709,742,845 Rls. 26,647 $
30 12 1393 شهيدرجايي استراليا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 14,499 680,573,160 Rls. 25,404 $
31 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 9,015 561,640,800 Rls. 20,200 $
32 12 1393 شهيدرجايي استراليا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 168,366 532,358,190 Rls. 19,362 $
33 12 1393 شهيدرجايي استراليا 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 18,508 507,192,959 Rls. 19,675 $
34 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 9,362 442,045,434 Rls. 16,617 $
35 12 1393 شهيدرجايي استراليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 16,895 440,743,865 Rls. 16,895 $
36 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,000 415,800,000 Rls. 15,400 $
37 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 8,355 395,592,397 Rls. 15,047 $
38 12 1393 شهيدرجايي استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,790 377,709,864 Rls. 13,838 $
39 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 4,000 375,424,000 Rls. 14,000 $
40 12 1393 شهيدرجايي استراليا 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 3,640 373,187,360 Rls. 14,560 $
41 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,456 366,387,840 Rls. 13,104 $
42 12 1393 شهيدرجايي استراليا 39241010 ظروف ملامين 2,589 331,456,725 Rls. 12,945 $
43 12 1393 شهيدرجايي استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,920 312,907,200 Rls. 11,680 $
44 12 1393 شهيدرجايي استراليا 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 23,000 311,881,848 Rls. 11,724 $
45 12 1393 شهيدرجايي استراليا 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 24,030 296,674,560 Rls. 11,037 $
46 12 1393 شهيدرجايي استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 5,260 290,657,080 Rls. 10,520 $
47 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,000 288,739,500 Rls. 10,500 $
48 12 1393 شهيدرجايي استراليا 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 800 249,297,165 Rls. 9,067 $
49 12 1393 شهيدرجايي استراليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,170 241,338,720 Rls. 8,680 $
50 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08132000 آلو ,خشک کرده 2,100 230,958,000 Rls. 8,400 $
51 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08119000 ساير ميوه ها و ميوه هاي سخت پوست , يخ زده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,233 228,571,665 Rls. 8,238 $
52 12 1393 شهيدرجايي استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,618 218,892,040 Rls. 7,960 $
53 12 1393 شهيدرجايي استراليا 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 4,647 212,292,280 Rls. 7,720 $
54 12 1393 شهيدرجايي استراليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,338 208,858,140 Rls. 7,617 $
55 12 1393 شهيدرجايي استراليا 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 3,393 149,837,640 Rls. 5,359 $
56 12 1393 شهيدرجايي استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 5,000 125,820,000 Rls. 4,500 $
57 12 1393 شهيدرجايي استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 910 120,183,759 Rls. 4,689 $
58 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08111000 توتکفرنگي نپخته يا پخته در آب يا بخار ، يخ زده حتي شيرين شده 1,170 117,767,520 Rls. 4,212 $
59 12 1393 شهيدرجايي استراليا 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 3,589 110,255,130 Rls. 4,306 $
60 12 1393 شهيدرجايي استراليا 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 1,300 100,269,000 Rls. 3,900 $
61 12 1393 شهيدرجايي استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,016 90,198,960 Rls. 3,226 $
62 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,627 85,719,732 Rls. 3,083 $
63 12 1393 شهيدرجايي استراليا 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 2,184 72,064,395 Rls. 2,621 $
64 12 1393 شهيدرجايي استراليا 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,730 71,687,700 Rls. 2,700 $
65 12 1393 شهيدرجايي استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 947 66,529,596 Rls. 2,604 $
66 12 1393 شهيدرجايي استراليا 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 2,200 58,682,800 Rls. 2,200 $
67 12 1393 شهيدرجايي استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 727 46,524,285 Rls. 1,817 $
68 12 1393 شهيدرجايي استراليا 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 7,900 30,674,550 Rls. 1,145 $
69 12 1393 شهيدرجايي استراليا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 300 29,698,920 Rls. 1,080 $
70 12 1393 شهيدرجايي استراليا 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 690 28,623,752 Rls. 1,076 $
71 12 1393 شهيدرجايي استراليا 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 410 25,075,440 Rls. 936 $
72 12 1393 شهيدرجايي استراليا 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 840 24,969,092 Rls. 908 $
73 12 1393 شهيدرجايي استراليا 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 335 22,824,516 Rls. 858 $
74 12 1393 شهيدرجايي استراليا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 176 13,533,168 Rls. 528 $
75 12 1393 شهيدرجايي استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 240 12,749,760 Rls. 456 $
مجموع کل
204,707,556,271 ريال
مجموع کل
7,611,644 دلار
[1]