آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 839,400 36,188,129,592 Rls. 1,359,828 $
2 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 16,192,146,000 Rls. 595,200 $
3 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 94,848 9,912,522,816 Rls. 379,392 $
4 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,449,333 7,517,616,984 Rls. 290,972 $
5 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 179,312 7,491,554,445 Rls. 287,010 $
6 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 120,423 5,219,528,632 Rls. 192,677 $
7 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 13,131 4,894,602,556 Rls. 185,034 $
8 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 82,000 4,165,850,000 Rls. 152,400 $
9 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 29336100 ملامين 100,000 3,277,692,864 Rls. 122,229 $
10 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,946,280,000 Rls. 70,000 $
11 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو. 18,504 1,887,482,016 Rls. 74,016 $
12 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 15,670 1,200,400,350 Rls. 47,010 $
13 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 120,000 630,527,040 Rls. 22,880 $
14 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 21,300 566,051,005 Rls. 22,198 $
15 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 32,860 529,047,610 Rls. 19,760 $
16 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 40,840 515,605,285 Rls. 19,045 $
17 12 1393 شهيدرجايي اسپانيا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,980 479,946,060 Rls. 17,820 $
مجموع کل
102,614,983,255 ريال
مجموع کل
3,857,471 دلار
[1]