آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 742,284,355 9,438,727,625,929 Rls. 356,405,693 $
2 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 143,820,750 1,997,335,271,495 Rls. 74,933,397 $
3 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 9,974,576 1,849,287,090,556 Rls. 68,889,680 $
4 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 100,009,913 1,625,010,185,074 Rls. 61,210,288 $
5 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 57,261,400 770,263,079,188 Rls. 28,547,898 $
6 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 71,972,506 693,212,388,435 Rls. 25,739,331 $
7 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 12,165,706 688,361,171,936 Rls. 25,768,104 $
8 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,821,307 635,196,731,793 Rls. 23,434,838 $
9 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 8,459,592 461,756,592,115 Rls. 17,638,536 $
10 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 12,832,960 387,401,656,416 Rls. 14,694,000 $
11 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,977,050 367,196,349,246 Rls. 13,813,608 $
12 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 797,821 350,626,475,953 Rls. 13,164,046 $
13 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101920 روغن صنعتي 17,033,175 316,422,765,147 Rls. 12,171,320 $
14 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,462,778 308,733,143,372 Rls. 11,966,798 $
15 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 26,400,117 273,370,224,936 Rls. 10,560,046 $
16 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 2,505,450 273,017,919,209 Rls. 10,214,663 $
17 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 9,128,416 253,326,982,839 Rls. 9,407,885 $
18 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 689,094,496 219,697,131,193 Rls. 8,269,063 $
19 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 1,075,796 193,892,903,742 Rls. 7,438,650 $
20 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 122,283,162 183,456,750,457 Rls. 6,969,319 $
21 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 17,550,000 163,309,895,000 Rls. 6,142,500 $
22 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 5,316,870 157,761,482,962 Rls. 5,869,459 $
23 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 950,769 152,645,257,638 Rls. 5,704,617 $
24 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 149,039,870 138,250,033,505 Rls. 5,216,045 $
25 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,135,299 136,077,363,354 Rls. 5,332,603 $
26 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 50,578,776 122,255,445,190 Rls. 4,552,088 $
27 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,745,903 92,494,354,752 Rls. 3,458,492 $
28 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 302,781 78,821,537,903 Rls. 2,980,230 $
29 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,452,000 77,063,715,000 Rls. 2,880,600 $
30 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 163,690 70,346,682,450 Rls. 2,700,885 $
31 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,489,934 55,891,628,604 Rls. 2,010,201 $
32 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 691,388 55,552,946,472 Rls. 2,074,164 $
33 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,034,575 53,042,761,922 Rls. 1,986,418 $
34 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 61,932,129 48,015,216,931 Rls. 1,864,592 $
35 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 9,146,911 47,624,836,995 Rls. 1,785,017 $
36 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,402,733 43,244,075,288 Rls. 1,662,837 $
37 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 468,376 43,083,881,817 Rls. 1,624,366 $
38 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 33,500,000 42,180,900,000 Rls. 1,670,022 $
39 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 1,426,003 41,058,029,236 Rls. 1,547,554 $
40 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 1,482,287 40,354,775,223 Rls. 1,505,952 $
41 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 838,962 39,646,402,018 Rls. 1,495,766 $
42 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 364,433 34,740,733,305 Rls. 1,290,516 $
43 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 682,473 32,235,445,151 Rls. 1,224,454 $
44 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 4,017,192 26,457,275,503 Rls. 1,004,359 $
45 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27074000 نفتالن 1,100,910 26,265,957,461 Rls. 990,819 $
46 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 517,490 23,829,977,970 Rls. 931,482 $
47 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 234,505 21,928,236,906 Rls. 820,767 $
48 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 301,789 21,827,026,501 Rls. 818,129 $
49 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 409,672 21,506,532,240 Rls. 835,731 $
50 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 427,000 21,107,337,458 Rls. 821,974 $
51 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,669,642 20,353,161,604 Rls. 764,613 $
52 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,215,000 19,023,549,402 Rls. 704,412 $
53 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 352,051 19,007,683,901 Rls. 714,294 $
54 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 456,000 18,218,338,613 Rls. 668,598 $
55 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 14,332,358 17,403,990,970 Rls. 648,911 $
56 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 640,450 16,321,585,296 Rls. 622,253 $
57 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 277,890 15,474,742,600 Rls. 573,789 $
58 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 17,648,748 14,735,490,682 Rls. 548,562 $
59 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29221310 تري اتانول آمين 391,200 14,702,455,040 Rls. 547,680 $
60 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 181,000 14,571,169,600 Rls. 539,500 $
61 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 382,074 14,387,077,164 Rls. 529,087 $
62 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 400,000 14,142,440,000 Rls. 520,000 $
63 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 155,000 13,589,561,886 Rls. 514,483 $
64 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 141,942 13,523,405,203 Rls. 502,640 $
65 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 176,400 13,004,707,464 Rls. 483,336 $
66 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 192,192 12,984,351,273 Rls. 498,249 $
67 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 155,434 12,555,468,390 Rls. 466,302 $
68 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 388,469 10,667,440,086 Rls. 388,469 $
69 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 50,808 10,175,177,430 Rls. 381,060 $
70 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 62,700 10,121,928,000 Rls. 376,200 $
71 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 876,806 9,639,342,043 Rls. 373,246 $
72 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 247,500 9,617,654,368 Rls. 364,112 $
73 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 300,000 9,383,320,080 Rls. 335,598 $
74 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 86,384 9,119,615,472 Rls. 345,286 $
75 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 20,860 8,752,428,600 Rls. 339,650 $
76 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 456,000 8,746,291,584 Rls. 328,320 $
77 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 290,500 8,475,913,170 Rls. 307,930 $
78 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 166,290 7,977,529,944 Rls. 299,322 $
79 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 49,370 7,893,290,220 Rls. 296,220 $
80 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 142,932 7,753,003,140 Rls. 296,763 $
81 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,721,978 7,745,626,556 Rls. 284,126 $
82 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 187,725 7,636,763,954 Rls. 276,174 $
83 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 191,695 7,388,018,944 Rls. 277,786 $
84 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 107,068 7,315,652,118 Rls. 271,050 $
85 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 89,745 7,213,067,651 Rls. 269,865 $
86 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 325,164 7,138,182,026 Rls. 269,986 $
87 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,552,220 6,876,783,389 Rls. 257,613 $
88 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 498,949 6,581,349,841 Rls. 244,917 $
89 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 101,580 6,313,752,418 Rls. 236,509 $
90 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 6,200 6,308,207,500 Rls. 251,303 $
91 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 202,400 5,721,408,807 Rls. 214,293 $
92 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 42,385 5,706,683,706 Rls. 217,258 $
93 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 66,303 5,703,599,014 Rls. 211,483 $
94 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 44,876 5,373,765,501 Rls. 201,787 $
95 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 533,908 5,005,951,807 Rls. 186,869 $
96 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 9,691 4,815,273,386 Rls. 191,828 $
97 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 64,471 4,782,446,740 Rls. 176,349 $
98 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 68,568 4,591,333,785 Rls. 171,420 $
99 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 20,248 4,525,085,196 Rls. 169,728 $
100 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 533,458 4,287,852,152 Rls. 159,708 $
مجموع کل
23,718,265,101,502 ريال
مجموع کل
892,858,740 دلار