آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 67,178,923 956,484,307,738 Rls. 36,053,642 $
2 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,679,115 97,805,484,140 Rls. 3,613,876 $
3 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,199,250 39,865,064,168 Rls. 1,494,863 $
4 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 987,771 24,752,010,618 Rls. 956,669 $
5 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 558,280 18,791,332,204 Rls. 729,958 $
6 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 434,000 13,238,055,600 Rls. 506,660 $
7 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 1,435,277 11,753,362,947 Rls. 447,805 $
8 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 156,329 7,667,493,402 Rls. 291,158 $
9 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 252,000 7,519,820,000 Rls. 277,200 $
10 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 466,837 5,673,775,997 Rls. 210,075 $
11 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 112,000 3,354,878,954 Rls. 121,426 $
12 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 26,070 2,995,638,525 Rls. 117,315 $
13 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 761,742 2,838,779,734 Rls. 107,106 $
14 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 110,500 2,703,610,800 Rls. 99,450 $
15 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,000 2,449,922,200 Rls. 90,200 $
16 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,833,293,448 Rls. 69,048 $
17 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 1,990 1,302,930,890 Rls. 48,830 $
18 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 802,290,000 Rls. 30,000 $
19 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 197,500 629,258,700 Rls. 23,700 $
20 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 93,670 620,210,845 Rls. 23,415 $
21 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 27,000 616,896,000 Rls. 22,950 $
22 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 25202000 ک گچ 576,000 431,379,648 Rls. 16,128 $
23 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,940 278,788,387 Rls. 10,877 $
24 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,652 257,383,011 Rls. 9,507 $
25 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 25081000 بنتونيت 73,400 177,737,880 Rls. 6,600 $
26 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 28365000 کربنات کلسيم 44,250 90,606,300 Rls. 3,540 $
27 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 68062010 رسهاي منبسط شده 8,497 28,178,605 Rls. 1,105 $
28 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 52,000 16,542,864 Rls. 624 $
29 12 1393 شهيدرجايي اندونزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 670 5,378,730 Rls. 210 $
مجموع کل
1,204,984,412,335 ريال
مجموع کل
45,383,936 دلار
[1]