آمار کل " صادرات به" کشور (اوگاندا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي اوگاندا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 543,800 16,272,866,932 Rls. 598,160 $
2 12 1393 شهيدرجايي اوگاندا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 308,272 9,489,559,553 Rls. 364,643 $
3 12 1393 شهيدرجايي اوگاندا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 276,600 6,393,556,575 Rls. 237,825 $
4 12 1393 شهيدرجايي اوگاندا 27132000 قيرنفت 400,000 5,842,908,000 Rls. 216,000 $
5 12 1393 شهيدرجايي اوگاندا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 195,565 4,813,038,541 Rls. 179,252 $
6 12 1393 شهيدرجايي اوگاندا 25202000 ک گچ 25,000 18,671,800 Rls. 700 $
مجموع کل
42,830,601,401 ريال
مجموع کل
1,596,580 دلار
[1]