آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 4,265,440 22,934,181,696 Rls. 866,941 $
2 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 98,809 10,141,569,564 Rls. 395,236 $
3 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 127,375 6,290,572,825 Rls. 236,388 $
4 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 58,230 5,204,431,674 Rls. 197,490 $
5 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 518,139 2,691,849,719 Rls. 103,627 $
6 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 2,627,218,194 Rls. 98,394 $
7 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 72,000 2,521,092,600 Rls. 93,600 $
8 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 67,815 1,294,174,610 Rls. 47,470 $
9 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 80,022 408,662,140 Rls. 16,004 $
10 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,000 336,638,400 Rls. 12,040 $
11 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 13,014 265,844,885 Rls. 10,411 $
12 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 25202000 ک گچ 268,000 200,161,696 Rls. 7,504 $
13 12 1393 شهيدرجايي ايتاليا 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 3,540 106,696,000 Rls. 4,000 $
مجموع کل
55,023,094,003 ريال
مجموع کل
2,089,105 دلار
[1]