آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي بحرين 08081000 سيب , تازه 1,214,903 15,714,012,023 Rls. 584,299 $
2 12 1393 شهيدرجايي بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 1,543,045 5,468,092,435 Rls. 200,597 $
3 12 1393 شهيدرجايي بحرين 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 372,185 3,718,302,505 Rls. 134,949 $
4 12 1393 شهيدرجايي بحرين 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,605,822 3,610,094,521 Rls. 136,495 $
5 12 1393 شهيدرجايي بحرين 08109010 انار تازه 151,713 3,338,405,430 Rls. 124,403 $
6 12 1393 شهيدرجايي بحرين 08105000 کيوي, تازه 257,164 2,980,686,542 Rls. 111,544 $
7 12 1393 شهيدرجايي بحرين 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 48,716 2,841,935,852 Rls. 104,739 $
8 12 1393 شهيدرجايي بحرين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 33,720 2,186,264,000 Rls. 84,300 $
9 12 1393 شهيدرجايي بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 218,200 1,716,698,441 Rls. 63,966 $
10 12 1393 شهيدرجايي بحرين 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 35,088 1,711,951,114 Rls. 63,694 $
11 12 1393 شهيدرجايي بحرين 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 28,184 1,322,021,708 Rls. 49,932 $
12 12 1393 شهيدرجايي بحرين 20029010 رب گوجه فرنگي 30,880 1,166,721,840 Rls. 43,680 $
13 12 1393 شهيدرجايي بحرين 08071100 هندوا نه , تازه 140,840 1,098,499,196 Rls. 43,069 $
14 12 1393 شهيدرجايي بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,672 951,933,463 Rls. 36,898 $
15 12 1393 شهيدرجايي بحرين 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 19,450 906,588,813 Rls. 34,038 $
16 12 1393 شهيدرجايي بحرين 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 5,040 700,660,800 Rls. 25,200 $
17 12 1393 شهيدرجايي بحرين 28365000 کربنات کلسيم 142,875 544,810,410 Rls. 21,150 $
18 12 1393 شهيدرجايي بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 11,900 533,390,725 Rls. 20,825 $
19 12 1393 شهيدرجايي بحرين 19053200 ويفل ها و ويفرها 6,438 492,507,000 Rls. 19,314 $
20 12 1393 شهيدرجايي بحرين 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 45,289 490,124,620 Rls. 19,019 $
21 12 1393 شهيدرجايي بحرين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 6,370 437,857,875 Rls. 15,925 $
22 12 1393 شهيدرجايي بحرين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,544 398,401,704 Rls. 15,408 $
23 12 1393 شهيدرجايي بحرين 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 9,500 392,701,500 Rls. 14,250 $
24 12 1393 شهيدرجايي بحرين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 15,689 320,475,683 Rls. 12,543 $
25 12 1393 شهيدرجايي بحرين 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 13,000 265,210,400 Rls. 10,400 $
26 12 1393 شهيدرجايي بحرين 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 100,700 259,053,960 Rls. 10,076 $
27 12 1393 شهيدرجايي بحرين 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 106,875 246,860,744 Rls. 9,082 $
28 12 1393 شهيدرجايي بحرين 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,512 207,295,200 Rls. 7,560 $
29 12 1393 شهيدرجايي بحرين 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,200 201,967,920 Rls. 7,920 $
30 12 1393 شهيدرجايي بحرين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,127 143,519,628 Rls. 5,628 $
31 12 1393 شهيدرجايي بحرين 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,000 134,276,940 Rls. 4,860 $
32 12 1393 شهيدرجايي بحرين 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 1,411 104,808,396 Rls. 4,092 $
33 12 1393 شهيدرجايي بحرين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 518 63,622,692 Rls. 2,484 $
34 12 1393 شهيدرجايي بحرين 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,143 56,565,443 Rls. 2,057 $
35 12 1393 شهيدرجايي بحرين 25181000 دولومي تکليس ياتفته نشده 21,375 48,143,976 Rls. 1,816 $
36 12 1393 شهيدرجايي بحرين 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 926 44,875,177 Rls. 1,667 $
37 12 1393 شهيدرجايي بحرين 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,300 39,297,708 Rls. 1,426 $
38 12 1393 شهيدرجايي بحرين 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 306 37,866,123 Rls. 1,377 $
39 12 1393 شهيدرجايي بحرين 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 324 21,547,620 Rls. 810 $
40 12 1393 شهيدرجايي بحرين 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 800 18,739,440 Rls. 680 $
41 12 1393 شهيدرجايي بحرين 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,360 14,991,552 Rls. 544 $
42 12 1393 شهيدرجايي بحرين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 870 14,385,276 Rls. 522 $
43 12 1393 شهيدرجايي بحرين 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,100 13,641,210 Rls. 495 $
44 12 1393 شهيدرجايي بحرين 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,040 13,466,500 Rls. 500 $
45 12 1393 شهيدرجايي بحرين 08107000 خرمالوها 563 9,291,885 Rls. 345 $
46 12 1393 شهيدرجايي بحرين 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 479 5,384,790 Rls. 201 $
مجموع کل
55,007,950,779 ريال
مجموع کل
2,054,778 دلار
[1]