آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 568,651 22,565,371,953 Rls. 829,067 $
2 12 1393 شهيدرجايي برزيل 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 216,000 8,377,367,272 Rls. 315,520 $
3 12 1393 شهيدرجايي برزيل 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 256,840 2,840,512,248 Rls. 109,368 $
4 12 1393 شهيدرجايي برزيل 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 67,208 1,680,252,864 Rls. 64,628 $
5 12 1393 شهيدرجايي برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 76,500 833,108,100 Rls. 30,880 $
6 12 1393 شهيدرجايي برزيل 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 69,412 757,298,507 Rls. 28,441 $
7 12 1393 شهيدرجايي برزيل 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 24,387 616,491,505 Rls. 24,143 $
8 12 1393 شهيدرجايي برزيل 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 22,000 381,824,300 Rls. 14,300 $
9 12 1393 شهيدرجايي برزيل 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,000 368,793,600 Rls. 13,720 $
10 12 1393 شهيدرجايي برزيل 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 732 24,141,922 Rls. 878 $
مجموع کل
38,445,162,271 ريال
مجموع کل
1,430,945 دلار
[1]