آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيک) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي بلژيک 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,008,000 38,874,252,927 Rls. 1,472,426 $
2 12 1393 شهيدرجايي بلژيک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 192,807 7,404,880,680 Rls. 270,054 $
3 12 1393 شهيدرجايي بلژيک 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 5,724,056,000 Rls. 206,000 $
4 12 1393 شهيدرجايي بلژيک 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 30,000 4,805,820,000 Rls. 180,000 $
5 12 1393 شهيدرجايي بلژيک 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 424,443 2,319,095,152 Rls. 84,888 $
6 12 1393 شهيدرجايي بلژيک 26209990 ساير خاکسترها وفضولات حاوي فلزات ياتركيبات آنها بجزموارد مذکور 195,720 1,856,933,225 Rls. 68,502 $
7 12 1393 شهيدرجايي بلژيک 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 39,300 1,797,316,500 Rls. 67,200 $
8 12 1393 شهيدرجايي بلژيک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,000 505,938,000 Rls. 18,500 $
9 12 1393 شهيدرجايي بلژيک 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 340,973,250 Rls. 12,750 $
مجموع کل
63,629,265,734 ريال
مجموع کل
2,380,320 دلار
[1]