آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 105,684,547 1,504,117,459,871 Rls. 56,713,918 $
2 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 674,375 37,629,701,076 Rls. 1,375,725 $
3 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 840,000 14,753,427,000 Rls. 546,000 $
4 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 27101920 روغن صنعتي 400,600 12,462,666,000 Rls. 488,732 $
5 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,248,564 5,845,694,419 Rls. 219,217 $
6 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 339,830 4,011,802,738 Rls. 152,923 $
7 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 107,220 3,149,138,828 Rls. 117,942 $
8 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 39241010 ظروف ملامين 12,000 1,607,400,000 Rls. 60,000 $
9 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 85,915 1,506,796,800 Rls. 54,661 $
10 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 5,000 535,800,000 Rls. 20,000 $
11 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 25070010 کائولن 418,300 480,116,896 Rls. 17,568 $
12 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 64,980 416,083,185 Rls. 16,245 $
13 12 1393 شهيدرجايي بنگلادش 25202000 ک گچ 27,000 20,887,524 Rls. 756 $
مجموع کل
1,586,536,974,337 ريال
مجموع کل
59,783,688 دلار
[1]