آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي تايلند 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 2,398,720 29,824,138,510 Rls. 1,127,960 $
2 12 1393 شهيدرجايي تايلند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 379,540 11,326,820,532 Rls. 420,621 $
3 12 1393 شهيدرجايي تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 75,358 8,064,879,040 Rls. 301,432 $
4 12 1393 شهيدرجايي تايلند 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 119,500 7,352,322,800 Rls. 269,950 $
5 12 1393 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 95,239 6,028,412,520 Rls. 217,587 $
6 12 1393 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 196,000 5,849,557,560 Rls. 218,680 $
7 12 1393 شهيدرجايي تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 180,000 5,689,704,000 Rls. 216,000 $
8 12 1393 شهيدرجايي تايلند 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 107,003 5,681,021,600 Rls. 209,260 $
9 12 1393 شهيدرجايي تايلند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 134,900 5,393,032,200 Rls. 202,350 $
10 12 1393 شهيدرجايي تايلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 57,760 3,422,994,256 Rls. 127,072 $
11 12 1393 شهيدرجايي تايلند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 201,784 2,334,773,673 Rls. 90,802 $
12 12 1393 شهيدرجايي تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 530,611 2,281,355,637 Rls. 85,760 $
13 12 1393 شهيدرجايي تايلند 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 29,855 2,097,623,998 Rls. 82,102 $
14 12 1393 شهيدرجايي تايلند 27132000 قيرنفت 100,000 1,353,355,000 Rls. 53,000 $
15 12 1393 شهيدرجايي تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,736 1,044,564,137 Rls. 39,186 $
16 12 1393 شهيدرجايي تايلند 03027200 گربه ماهي (Pangasius spp., silurus., clarias spp., lctalurus spp.) باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 22,500 1,038,055,500 Rls. 40,500 $
17 12 1393 شهيدرجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 654,264,000 Rls. 23,400 $
18 12 1393 شهيدرجايي تايلند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 62,335 513,245,922 Rls. 19,626 $
19 12 1393 شهيدرجايي تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 13,000 486,476,380 Rls. 18,980 $
20 12 1393 شهيدرجايي تايلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 71,750 480,772,724 Rls. 17,937 $
21 12 1393 شهيدرجايي تايلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 5,000 174,304,000 Rls. 6,500 $
22 12 1393 شهيدرجايي تايلند 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 902 135,690,000 Rls. 5,000 $
23 12 1393 شهيدرجايي تايلند 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 18,706 59,912,556 Rls. 2,244 $
24 12 1393 شهيدرجايي تايلند 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,000 53,350,000 Rls. 2,000 $
25 12 1393 شهيدرجايي تايلند 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 340 40,707,000 Rls. 1,500 $
26 12 1393 شهيدرجايي تايلند 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 251 13,569,000 Rls. 500 $
مجموع کل
101,394,902,545 ريال
مجموع کل
3,799,949 دلار
[1]