آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 27,940,445 400,590,858,754 Rls. 15,010,033 $
2 12 1393 شهيدرجايي تايوان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 6,488,452 122,596,093,459 Rls. 4,516,999 $
3 12 1393 شهيدرجايي تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,000,440 86,374,602,907 Rls. 3,380,743 $
4 12 1393 شهيدرجايي تايوان 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,110,915 61,137,960,563 Rls. 2,319,499 $
5 12 1393 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 242,750 58,661,387,120 Rls. 2,191,840 $
6 12 1393 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 9,417,985 48,099,579,459 Rls. 1,795,810 $
7 12 1393 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,823,177 43,095,623,692 Rls. 1,567,681 $
8 12 1393 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 199,110 23,931,325,980 Rls. 895,995 $
9 12 1393 شهيدرجايي تايوان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 28,827 13,538,156,562 Rls. 518,886 $
10 12 1393 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 200,880 11,191,123,600 Rls. 408,760 $
11 12 1393 شهيدرجايي تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 97,380 9,936,338,346 Rls. 372,054 $
12 12 1393 شهيدرجايي تايوان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 95,760 6,973,450,634 Rls. 262,382 $
13 12 1393 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 500,523 6,074,242,805 Rls. 225,234 $
14 12 1393 شهيدرجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 17,000,000 5,703,840,000 Rls. 204,000 $
15 12 1393 شهيدرجايي تايوان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 7,000 5,184,620,000 Rls. 196,000 $
16 12 1393 شهيدرجايي تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,407,645,000 Rls. 165,000 $
17 12 1393 شهيدرجايي تايوان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 21,500 4,405,436,000 Rls. 172,000 $
18 12 1393 شهيدرجايي تايوان 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 51,253 4,318,836,690 Rls. 169,134 $
19 12 1393 شهيدرجايي تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 88,217 3,215,199,738 Rls. 120,424 $
20 12 1393 شهيدرجايي تايوان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 15,000 2,413,942,750 Rls. 89,750 $
21 12 1393 شهيدرجايي تايوان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 43,050 2,152,357,080 Rls. 80,710 $
22 12 1393 شهيدرجايي تايوان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 69,200 2,114,297,460 Rls. 80,652 $
23 12 1393 شهيدرجايي تايوان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 43,820 2,071,272,330 Rls. 78,876 $
24 12 1393 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 41,200 1,266,268,080 Rls. 47,740 $
25 12 1393 شهيدرجايي تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 1,227,859,600 Rls. 46,032 $
26 12 1393 شهيدرجايي تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 21,500 1,012,763,950 Rls. 36,550 $
27 12 1393 شهيدرجايي تايوان 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 21,360 824,620,944 Rls. 31,882 $
28 12 1393 شهيدرجايي تايوان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,200 701,221,050 Rls. 26,325 $
29 12 1393 شهيدرجايي تايوان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 488 610,197,540 Rls. 22,895 $
30 12 1393 شهيدرجايي تايوان 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 2,960 579,331,200 Rls. 20,720 $
31 12 1393 شهيدرجايي تايوان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 114,104 578,989,040 Rls. 22,820 $
32 12 1393 شهيدرجايي تايوان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,000 488,484,000 Rls. 18,000 $
33 12 1393 شهيدرجايي تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 14,085 385,530,840 Rls. 14,085 $
34 12 1393 شهيدرجايي تايوان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 12,000 337,854,000 Rls. 13,200 $
35 12 1393 شهيدرجايي تايوان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,000 210,383,250 Rls. 8,250 $
36 12 1393 شهيدرجايي تايوان 08109020 زرشك تازه 8,015 199,287,977 Rls. 7,213 $
37 12 1393 شهيدرجايي تايوان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 4,000 139,443,200 Rls. 5,200 $
38 12 1393 شهيدرجايي تايوان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 915 133,495,000 Rls. 5,000 $
39 12 1393 شهيدرجايي تايوان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 996 55,696,320 Rls. 1,992 $
40 12 1393 شهيدرجايي تايوان 25081000 بنتونيت 20,438 51,131,556 Rls. 1,839 $
41 12 1393 شهيدرجايي تايوان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 300 46,071,000 Rls. 1,800 $
مجموع کل
937,036,819,476 ريال
مجموع کل
35,154,006 دلار
[1]