آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 35,097,726 6,638,624,418,636 Rls. 248,437,012 $
2 12 1393 شهيدرجايي ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 2,641,816 484,421,504,703 Rls. 18,960,985 $
3 12 1393 شهيدرجايي ترکيه 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 34,826,322 156,420,138,753 Rls. 5,776,341 $
4 12 1393 شهيدرجايي ترکيه 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 86,494,263 111,687,559,026 Rls. 4,288,569 $
5 12 1393 شهيدرجايي ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 98,000,000 98,346,850,000 Rls. 3,625,000 $
6 12 1393 شهيدرجايي ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 128,800 4,408,711,296 Rls. 164,406 $
7 12 1393 شهيدرجايي ترکيه 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 147,200 3,793,251,264 Rls. 136,896 $
8 12 1393 شهيدرجايي ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 41,540 1,574,457,388 Rls. 58,156 $
9 12 1393 شهيدرجايي ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 445,483,800 Rls. 16,200 $
مجموع کل
7,499,722,374,866 ريال
مجموع کل
281,463,565 دلار
[1]