آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 247,320 32,698,816,710 Rls. 1,236,600 $
2 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 216,550 9,990,707,490 Rls. 389,790 $
3 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 194,010 4,987,997,100 Rls. 194,010 $
4 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 20029010 رب گوجه فرنگي 142,982 4,776,809,357 Rls. 185,877 $
5 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 16,000 4,488,176,000 Rls. 176,000 $
6 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,500 1,921,508,750 Rls. 75,250 $
7 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 84041000 دستگاههاي کمکي برا ي ديگهاي شماره 8402يا8403 11,600 1,866,138,480 Rls. 73,042 $
8 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 12,000 1,661,168,000 Rls. 64,000 $
9 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 50,400 1,385,949,600 Rls. 50,400 $
10 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 44011000 هيزم, بشکل گرده بينه, کنده, ...يابه ا شکال همانند 18,000 826,232,400 Rls. 32,400 $
11 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 19,494 788,746,734 Rls. 29,241 $
12 12 1393 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 34,920 667,845,000 Rls. 26,190 $
مجموع کل
66,060,095,621 ريال
مجموع کل
2,532,800 دلار
[1]