آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري متحده تانزانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 69,125,575 978,779,294,790 Rls. 37,082,406 $
2 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 158,909,086 148,233,785,807 Rls. 5,522,089 $
3 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,142,309 102,431,430,809 Rls. 3,891,344 $
4 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 104,653,839 95,312,747,187 Rls. 3,649,569 $
5 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 4,998,000 43,858,072,320 Rls. 1,599,360 $
6 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 538,010 16,160,069,003 Rls. 625,624 $
7 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 323,136 10,019,558,940 Rls. 370,080 $
8 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 282,584 6,797,342,130 Rls. 247,725 $
9 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 4,082,800 3,057,905,834 Rls. 114,319 $
10 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 158,240 2,594,674,176 Rls. 94,944 $
11 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 33,321 2,152,523,680 Rls. 83,302 $
12 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 52,800 1,307,492,208 Rls. 49,104 $
13 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 16,620 1,145,034,900 Rls. 41,550 $
14 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 40,300 214,671,320 Rls. 8,060 $
15 12 1393 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 3,500 186,564,000 Rls. 7,000 $
مجموع کل
1,412,251,167,104 ريال
مجموع کل
53,386,476 دلار
[1]