آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 4,011,368 234,505,156,737 Rls. 8,645,420 $
2 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,280,153 188,007,647,263 Rls. 6,973,716 $
3 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 990,000 38,867,499,552 Rls. 1,456,448 $
4 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,051 27,750,117,066 Rls. 1,041,587 $
5 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 594,000 26,559,955,658 Rls. 981,191 $
6 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 199,910 19,978,218,795 Rls. 755,649 $
7 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 333,440 11,916,557,525 Rls. 448,879 $
8 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 903,530 7,307,593,633 Rls. 281,901 $
9 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 03061700 ساير انواع ميگو. 66,992 7,154,089,380 Rls. 261,775 $
10 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 32041610 --- گرانول مستربچ 286,000 5,584,137,000 Rls. 214,500 $
11 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 830,402 5,429,621,356 Rls. 207,599 $
12 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 25,217 4,704,584,388 Rls. 176,519 $
13 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 214,875 4,335,935,888 Rls. 161,156 $
14 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 26,312 3,939,015,942 Rls. 147,667 $
15 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 25081000 بنتونيت 1,099,150 2,633,549,354 Rls. 98,922 $
16 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 99,000 1,858,061,700 Rls. 72,270 $
17 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 26,750 1,234,080,000 Rls. 48,000 $
18 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,270 1,210,725,600 Rls. 45,600 $
19 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 22,904 1,078,786,909 Rls. 41,227 $
20 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 83,844 993,333,706 Rls. 37,729 $
21 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,000 803,281,500 Rls. 31,500 $
22 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,800 260,110,200 Rls. 10,200 $
23 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 27132000 قيرنفت 15,070 186,470,719 Rls. 6,781 $
24 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 25162000 ماسه سنگ (Sand stone) 1,938 143,512,320 Rls. 5,339 $
25 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,550 97,409,361 Rls. 3,652 $
26 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 5,090 70,820,020 Rls. 2,698 $
27 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 3,920 51,981,238 Rls. 2,038 $
28 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 3,340 45,325,971 Rls. 1,770 $
29 12 1393 شهيدرجايي جمهوري کره 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 576 26,635,560 Rls. 1,036 $
مجموع کل
596,734,214,341 ريال
مجموع کل
22,162,769 دلار
[1]