آمار کل " صادرات به" کشور (جيبوتي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 13,848,911 199,723,382,627 Rls. 7,472,232 $
2 12 1393 شهيدرجايي جيبوتي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 330,500 6,991,050,825 Rls. 267,525 $
3 12 1393 شهيدرجايي جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 408,000 6,844,608,000 Rls. 244,800 $
4 12 1393 شهيدرجايي جيبوتي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 15,000 326,565,750 Rls. 12,750 $
5 12 1393 شهيدرجايي جيبوتي 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 3,000 153,630,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
214,039,237,202 ريال
مجموع کل
8,003,307 دلار
[1]