آمار کل " صادرات به" کشور (زامبيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي زامبيا 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 4,914,000 41,484,950,400 Rls. 1,572,480 $
2 12 1393 شهيدرجايي زامبيا 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 2,028,000 16,856,570,880 Rls. 648,960 $
مجموع کل
58,341,521,280 ريال
مجموع کل
2,221,440 دلار
[1]