آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانکا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 27132000 قيرنفت 171,146,090 2,424,647,349,329 Rls. 91,792,923 $
2 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 2,746,800 199,478,774,376 Rls. 7,526,232 $
3 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,000,000 16,219,656,040 Rls. 636,040 $
4 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 382,968 12,352,999,680 Rls. 459,561 $
5 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 203,000 11,624,845,750 Rls. 436,450 $
6 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 6,020,575,000 Rls. 220,000 $
7 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 100,104 5,061,441,645 Rls. 194,049 $
8 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 177,000 4,237,483,500 Rls. 159,300 $
9 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 14,952 3,594,714,984 Rls. 134,568 $
10 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 82,687 3,007,442,305 Rls. 111,199 $
11 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 100,000 2,300,940,000 Rls. 90,000 $
12 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 19,440 1,632,372,125 Rls. 59,875 $
13 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 75,000 1,343,452,500 Rls. 48,750 $
14 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 25,000 1,198,575,000 Rls. 45,000 $
15 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 99,125 1,159,581,918 Rls. 44,605 $
16 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,583 951,932,758 Rls. 37,166 $
17 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 8,000 857,280,000 Rls. 32,000 $
18 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 39,970 797,801,200 Rls. 31,976 $
19 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 33,800 708,278,200 Rls. 26,600 $
20 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 8,030 649,321,920 Rls. 23,616 $
21 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 13,500 563,882,000 Rls. 22,000 $
22 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 19,500 446,542,200 Rls. 17,550 $
23 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 20,000 435,115,000 Rls. 17,000 $
24 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 16,000 428,640,000 Rls. 16,000 $
25 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 9,550 417,651,400 Rls. 15,700 $
26 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 3,790 311,769,360 Rls. 11,760 $
27 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,500 293,580,000 Rls. 10,500 $
28 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 2,100 197,097,600 Rls. 7,350 $
29 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 4,066 133,565,000 Rls. 5,000 $
30 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 25202000 ک گچ 175,000 125,013,700 Rls. 4,900 $
31 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 504 116,262,216 Rls. 4,536 $
32 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 19,530 100,114,686 Rls. 3,906 $
33 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 1,600 90,494,880 Rls. 3,360 $
34 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 89,708,500 Rls. 3,500 $
35 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,960 59,081,600 Rls. 2,368 $
36 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 240 19,307,520 Rls. 720 $
مجموع کل
2,701,672,643,892 ريال
مجموع کل
102,256,060 دلار
[1]