آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 2,186,925 29,686,940,674 Rls. 1,159,070 $
2 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 297,280 14,895,211,572 Rls. 568,933 $
3 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 134,570 14,042,094,105 Rls. 524,823 $
4 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 97,450 4,881,455,095 Rls. 183,065 $
5 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 50,000 4,689,387,500 Rls. 175,000 $
6 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,000 3,793,135,500 Rls. 143,500 $
7 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 73,600 3,724,638,400 Rls. 139,840 $
8 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 2,599,008,000 Rls. 96,000 $
9 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 2,541,400,400 Rls. 97,020 $
10 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,241,372,000 Rls. 84,000 $
11 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 191,467 1,906,559,168 Rls. 71,799 $
12 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 29291000 ايزوسياناتکها 29,900 1,602,511,867 Rls. 59,708 $
13 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 75,050 1,440,888,840 Rls. 54,036 $
14 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 45,340 1,363,642,368 Rls. 49,427 $
15 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 67,370 763,938,259 Rls. 28,693 $
16 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,500 688,149,000 Rls. 24,750 $
17 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 2,950 618,615,000 Rls. 22,125 $
18 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,000 598,923,000 Rls. 23,400 $
19 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 69,460 488,533,058 Rls. 18,775 $
20 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 981 312,682,188 Rls. 12,228 $
21 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 5,250 158,806,725 Rls. 5,775 $
22 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 13,000 142,974,000 Rls. 5,200 $
23 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,922 88,934,439 Rls. 3,333 $
24 12 1393 شهيدرجايي سنگاپور 68062010 رسهاي منبسط شده 18,840 66,460,962 Rls. 2,449 $
مجموع کل
93,336,262,120 ريال
مجموع کل
3,552,949 دلار
[1]