آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 10,688,461 241,399,049,052 Rls. 9,057,407 $
2 12 1393 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 6,014,932 88,129,958,716 Rls. 3,243,037 $
3 12 1393 شهيدرجايي سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,484,500 8,983,950,525 Rls. 324,225 $
4 12 1393 شهيدرجايي سومالي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,500 1,212,288,000 Rls. 45,100 $
5 12 1393 شهيدرجايي سومالي 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 5,718 473,947,866 Rls. 17,154 $
6 12 1393 شهيدرجايي سومالي 27101910 روغن موتور 15,665 438,765,503 Rls. 16,291 $
7 12 1393 شهيدرجايي سومالي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,200 148,357,000 Rls. 5,500 $
مجموع کل
340,786,316,662 ريال
مجموع کل
12,708,714 دلار
[1]