آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 220,867,043 1,543,616,694,075 Rls. 58,529,763 $
2 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,002,000 92,808,957,500 Rls. 3,507,000 $
3 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 11,200 84,551,040,000 Rls. 3,024,000 $
4 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,281,150 74,686,073,778 Rls. 2,742,337 $
5 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 56,983,439 49,889,300,406 Rls. 1,985,729 $
6 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 156,998 46,045,083,795 Rls. 1,717,823 $
7 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08081000 سيب , تازه 2,596,719 30,091,711,517 Rls. 1,128,395 $
8 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 302,188 23,334,959,286 Rls. 906,564 $
9 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 275,245 22,445,436,489 Rls. 825,735 $
10 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 8,511,042 21,143,007,069 Rls. 791,856 $
11 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 62,500 15,406,128,000 Rls. 558,200 $
12 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 279,500 13,522,374,250 Rls. 503,250 $
13 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 600,349 11,169,481,538 Rls. 420,118 $
14 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 338,940 11,014,380,478 Rls. 422,124 $
15 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 27074000 نفتالن 398,599 9,369,324,125 Rls. 358,739 $
16 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 698,386 8,108,453,565 Rls. 303,655 $
17 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,386,986 8,048,976,480 Rls. 293,544 $
18 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 231,840 7,767,461,928 Rls. 282,844 $
19 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 205,508 7,662,558,649 Rls. 287,712 $
20 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,050 7,246,783,500 Rls. 264,825 $
21 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25083000 خاک رس نسوز 480,000 7,195,104,000 Rls. 286,635 $
22 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 289,873 6,559,543,300 Rls. 246,386 $
23 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,500 6,031,566,000 Rls. 234,600 $
24 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 135,749 4,814,448,987 Rls. 177,472 $
25 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 71,861 4,699,210,400 Rls. 175,740 $
26 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 02044300 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند بدون ا ستخوا ن يخ زده 19,310 3,952,197,759 Rls. 145,983 $
27 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 149,600 3,907,440,240 Rls. 149,600 $
28 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 2,700,000 3,844,883,700 Rls. 153,170 $
29 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,460 3,356,045,280 Rls. 124,110 $
30 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 112,000 3,312,247,400 Rls. 123,200 $
31 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 32,487 3,141,274,405 Rls. 113,703 $
32 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 96,902 3,081,705,645 Rls. 113,220 $
33 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 290,500 2,620,712,232 Rls. 97,378 $
34 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 273,109 2,426,734,063 Rls. 94,827 $
35 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 26,894 2,208,731,478 Rls. 80,682 $
36 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 16,560 2,187,079,200 Rls. 82,800 $
37 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 96,919 2,155,783,140 Rls. 77,535 $
38 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 03043900 ساير فيله ماهي ها قسمت هاي گوشتي ماهي (حتي قيمه شده ) تازه سرد كرده به استثناي ماهي تيلاپيا گربه ماهي ماهي سوف نيل 19,500 2,074,956,000 Rls. 78,000 $
39 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 24,900 1,994,415,300 Rls. 74,700 $
40 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,864,450,000 Rls. 70,000 $
41 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 24,393 1,861,966,476 Rls. 73,179 $
42 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 34,648 1,765,016,098 Rls. 66,349 $
43 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 86,031 1,755,753,448 Rls. 68,824 $
44 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 9,952 1,682,360,488 Rls. 63,692 $
45 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,729 1,598,100,000 Rls. 60,000 $
46 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 252,697 1,563,497,209 Rls. 58,978 $
47 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 17,880 1,422,050,040 Rls. 53,640 $
48 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 49,680 1,304,199,360 Rls. 49,680 $
49 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 48,480 1,280,550,720 Rls. 48,480 $
50 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 11,480 1,264,926,780 Rls. 45,940 $
51 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,500 1,220,718,000 Rls. 46,500 $
52 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08105000 کيوي, تازه 68,552 1,150,807,686 Rls. 41,840 $
53 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 28301000 سولفور سديم 140,000 1,074,990,000 Rls. 42,000 $
54 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 12,620 843,086,150 Rls. 31,550 $
55 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,850 829,224,175 Rls. 32,125 $
56 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,553 760,477,361 Rls. 27,839 $
57 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25070010 کائولن 700,000 734,500,200 Rls. 29,261 $
58 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,277 588,460,341 Rls. 22,841 $
59 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 12,582 561,481,018 Rls. 22,018 $
60 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 33,000 524,917,800 Rls. 19,800 $
61 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,493 514,660,342 Rls. 19,587 $
62 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,062 483,965,832 Rls. 18,186 $
63 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 6,600 455,878,500 Rls. 16,500 $
64 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 07132010 ---لپه 9,750 433,742,400 Rls. 15,600 $
65 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 66,001 425,055,975 Rls. 16,605 $
66 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 15,845 414,616,115 Rls. 15,845 $
67 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 850 382,500,000 Rls. 15,000 $
68 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08132000 آلو ,خشک کرده 6,000 336,587,760 Rls. 12,240 $
69 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 3,253 297,757,680 Rls. 11,084 $
70 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 15,200 296,286,912 Rls. 10,944 $
71 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 28365000 کربنات کلسيم 128,250 282,745,080 Rls. 10,260 $
72 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 102,400 271,958,016 Rls. 10,240 $
73 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 99,400 253,599,220 Rls. 9,940 $
74 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 4,940 204,239,360 Rls. 7,904 $
75 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 5,999 199,085,201 Rls. 7,529 $
76 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 19,200 126,019,584 Rls. 4,608 $
77 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 18,629 119,544,395 Rls. 4,657 $
78 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 980 109,603,200 Rls. 3,920 $
79 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 1,500 100,173,750 Rls. 3,750 $
80 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,600 95,439,600 Rls. 3,600 $
81 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,400 87,235,200 Rls. 3,120 $
82 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 90,782 84,352,527 Rls. 3,177 $
83 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 11042200 دا نه هاي کار شده ا ز جو دوسر. 2,880 80,075,520 Rls. 2,880 $
84 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 67,580 60,804,150 Rls. 2,365 $
85 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 720 60,393,600 Rls. 2,160 $
86 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 150 27,836,550 Rls. 1,050 $
87 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 286 21,174,825 Rls. 795 $
88 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 08102000 تمشک ,توت کوهي ,توت درختي و توت تمشکي ,تازه 480 12,078,720 Rls. 432 $
89 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 120 9,543,960 Rls. 360 $
90 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 2,800 7,051,926 Rls. 266 $
مجموع کل
2,189,397,804,208 ريال
مجموع کل
82,693,093 دلار
[1]