آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 138,708,528 1,641,798,932,667 Rls. 62,091,425 $
2 12 1393 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 427,135 68,359,076,381 Rls. 2,562,811 $
3 12 1393 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 7,866,738 54,431,563,535 Rls. 2,084,685 $
4 12 1393 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 99,938 19,128,725,953 Rls. 706,561 $
5 12 1393 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 645,032 5,711,403,455 Rls. 219,171 $
6 12 1393 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 53,724 3,728,956,166 Rls. 137,767 $
7 12 1393 شهيدرجايي عمان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 7,155 3,404,297,760 Rls. 121,756 $
8 12 1393 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 144,000 3,201,776,805 Rls. 120,360 $
9 12 1393 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 2,454,816,000 Rls. 96,000 $
10 12 1393 شهيدرجايي عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 37,580 2,400,432,345 Rls. 93,950 $
11 12 1393 شهيدرجايي عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 49,152 1,975,646,988 Rls. 71,712 $
12 12 1393 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 226,000 1,954,135,890 Rls. 71,022 $
13 12 1393 شهيدرجايي عمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 10,200 1,795,155,700 Rls. 66,300 $
14 12 1393 شهيدرجايي عمان 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 25,440 1,499,764,320 Rls. 54,696 $
15 12 1393 شهيدرجايي عمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 31,217 1,453,834,200 Rls. 54,600 $
16 12 1393 شهيدرجايي عمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 11,500 1,274,614,000 Rls. 46,000 $
17 12 1393 شهيدرجايي عمان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 15,000 1,201,455,000 Rls. 45,000 $
18 12 1393 شهيدرجايي عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 216,000 1,170,033,336 Rls. 44,712 $
19 12 1393 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 11,621 1,132,483,999 Rls. 42,313 $
20 12 1393 شهيدرجايي عمان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 942,655,000 Rls. 35,000 $
21 12 1393 شهيدرجايي عمان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 177,500 928,411,660 Rls. 35,500 $
22 12 1393 شهيدرجايي عمان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 2,030,000 858,297,600 Rls. 31,200 $
23 12 1393 شهيدرجايي عمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 92,450 821,416,824 Rls. 30,984 $
24 12 1393 شهيدرجايي عمان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 10,132 756,146,094 Rls. 27,863 $
25 12 1393 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 160,000 674,124,000 Rls. 26,400 $
26 12 1393 شهيدرجايي عمان 28365000 کربنات کلسيم 320,960 673,728,018 Rls. 25,676 $
27 12 1393 شهيدرجايي عمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 4,850 643,861,750 Rls. 24,250 $
28 12 1393 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,072 582,599,845 Rls. 21,810 $
29 12 1393 شهيدرجايي عمان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 5,300 581,441,270 Rls. 22,790 $
30 12 1393 شهيدرجايي عمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,160 520,293,600 Rls. 20,320 $
31 12 1393 شهيدرجايي عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,680 393,292,800 Rls. 15,360 $
32 12 1393 شهيدرجايي عمان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 9,100 385,251,048 Rls. 14,196 $
33 12 1393 شهيدرجايي عمان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 4,118 378,111,240 Rls. 13,752 $
34 12 1393 شهيدرجايي عمان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 13,963 307,119,150 Rls. 11,170 $
35 12 1393 شهيدرجايي عمان 28291910 کلرا ت پتاسيم 64,800 296,778,816 Rls. 11,664 $
36 12 1393 شهيدرجايي عمان 27101920 روغن صنعتي 14,400 287,286,912 Rls. 10,368 $
37 12 1393 شهيدرجايي عمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,242 258,235,026 Rls. 9,726 $
38 12 1393 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,465 244,038,250 Rls. 9,190 $
39 12 1393 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 81,920 227,099,280 Rls. 8,624 $
40 12 1393 شهيدرجايي عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 2,998 209,616,120 Rls. 7,497 $
41 12 1393 شهيدرجايي عمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,387 197,241,576 Rls. 7,094 $
42 12 1393 شهيدرجايي عمان 94015900 ساير نشيمنها(seats)ازحصير (cane)وبيد سبدي (oaier) ياموادمشابه . 1,928 185,077,608 Rls. 6,940 $
43 12 1393 شهيدرجايي عمان 04090000 عسل طبيعي 2,200 182,755,692 Rls. 6,573 $
44 12 1393 شهيدرجايي عمان 20021000 گوجه فرنگي,کامل يا به صورت قطعه قطعه , محفوظ شده در سرکه , و غيره 17,000 139,291,200 Rls. 5,440 $
45 12 1393 شهيدرجايي عمان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,000 134,793,792 Rls. 4,848 $
46 12 1393 شهيدرجايي عمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,555 125,395,200 Rls. 4,665 $
47 12 1393 شهيدرجايي عمان 25181000 دولومي تکليس ياتفته نشده 46,939 101,914,961 Rls. 3,989 $
48 12 1393 شهيدرجايي عمان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 24,220 96,879,389 Rls. 3,640 $
49 12 1393 شهيدرجايي عمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,280 92,459,556 Rls. 3,556 $
50 12 1393 شهيدرجايي عمان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 2,930 77,794,430 Rls. 2,930 $
51 12 1393 شهيدرجايي عمان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 900 65,713,725 Rls. 2,475 $
52 12 1393 شهيدرجايي عمان 20029010 رب گوجه فرنگي 486 22,298,808 Rls. 802 $
53 12 1393 شهيدرجايي عمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 384 19,212,564 Rls. 691 $
54 12 1393 شهيدرجايي عمان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 70 6,364,834 Rls. 238 $
مجموع کل
1,830,494,102,138 ريال
مجموع کل
69,198,061 دلار
[1]