آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 4,506,721 64,462,681,154 Rls. 2,398,583 $
2 12 1393 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,053,610 12,458,889,950 Rls. 474,121 $
3 12 1393 شهيدرجايي فيليپين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 5,238,654,000 Rls. 192,000 $
4 12 1393 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 636,301 4,145,800,885 Rls. 159,255 $
5 12 1393 شهيدرجايي فيليپين 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 49,891 1,252,611,284 Rls. 46,542 $
6 12 1393 شهيدرجايي فيليپين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,791 1,182,709,892 Rls. 46,252 $
7 12 1393 شهيدرجايي فيليپين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 94,000 915,097,275 Rls. 34,420 $
8 12 1393 شهيدرجايي فيليپين 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 62,278 523,224,900 Rls. 19,620 $
9 12 1393 شهيدرجايي فيليپين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,200 520,205,400 Rls. 18,920 $
10 12 1393 شهيدرجايي فيليپين 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 17,150 508,091,045 Rls. 18,865 $
مجموع کل
91,207,965,785 ريال
مجموع کل
3,408,578 دلار
[1]