آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 159,150,000 48,754,411,200 Rls. 1,906,671 $
2 12 1393 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 250,220 40,088,078,037 Rls. 1,501,365 $
3 12 1393 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 701,939 7,311,166,990 Rls. 276,439 $
4 12 1393 شهيدرجايي قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 6,539,247,000 Rls. 247,500 $
5 12 1393 شهيدرجايي قطر 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 5,141,091,250 Rls. 198,750 $
6 12 1393 شهيدرجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 1,193,830 3,964,634,100 Rls. 155,198 $
7 12 1393 شهيدرجايي قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 322,492 3,749,098,899 Rls. 144,312 $
8 12 1393 شهيدرجايي قطر 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 11,000 1,923,506,000 Rls. 71,500 $
9 12 1393 شهيدرجايي قطر 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 24,000 1,285,250,400 Rls. 50,400 $
10 12 1393 شهيدرجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 148,200 1,237,922,382 Rls. 46,852 $
11 12 1393 شهيدرجايي قطر 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 107,328 1,090,600,173 Rls. 39,665 $
12 12 1393 شهيدرجايي قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 1,067,000,000 Rls. 40,000 $
13 12 1393 شهيدرجايي قطر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 126,207 1,062,863,769 Rls. 40,499 $
14 12 1393 شهيدرجايي قطر 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,230 596,366,550 Rls. 21,690 $
15 12 1393 شهيدرجايي قطر 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 125,883 580,622,824 Rls. 21,877 $
16 12 1393 شهيدرجايي قطر 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 7,520 529,304,600 Rls. 20,680 $
17 12 1393 شهيدرجايي قطر 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 860 505,628,000 Rls. 19,000 $
18 12 1393 شهيدرجايي قطر 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 118,010 443,943,054 Rls. 16,398 $
19 12 1393 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 20,000 287,301,600 Rls. 10,800 $
20 12 1393 شهيدرجايي قطر 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,580 130,624,920 Rls. 4,740 $
21 12 1393 شهيدرجايي قطر 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,940 83,227,365 Rls. 3,027 $
22 12 1393 شهيدرجايي قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 9,250 81,096,204 Rls. 3,178 $
23 12 1393 شهيدرجايي قطر 25202000 ک گچ 112,000 79,968,000 Rls. 3,136 $
24 12 1393 شهيدرجايي قطر 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,015 58,650,000 Rls. 2,300 $
مجموع کل
126,591,603,317 ريال
مجموع کل
4,845,978 دلار
[1]