آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 332,812 52,987,451,028 Rls. 1,981,547 $
2 12 1393 شهيدرجايي لبنان 03061700 ساير انواع ميگو. 305,484 34,965,762,948 Rls. 1,307,873 $
3 12 1393 شهيدرجايي لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 918,176 3,861,018,239 Rls. 147,850 $
4 12 1393 شهيدرجايي لبنان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 50,000 1,735,435,000 Rls. 65,000 $
5 12 1393 شهيدرجايي لبنان 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,200 1,006,560,000 Rls. 36,000 $
6 12 1393 شهيدرجايي لبنان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,298 917,895,200 Rls. 34,400 $
7 12 1393 شهيدرجايي لبنان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 11,040 848,302,560 Rls. 33,120 $
8 12 1393 شهيدرجايي لبنان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 94,790 847,752,162 Rls. 31,194 $
9 12 1393 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 89,830 828,507,939 Rls. 32,450 $
10 12 1393 شهيدرجايي لبنان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 19,467 786,470,533 Rls. 29,201 $
11 12 1393 شهيدرجايي لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 5,184 687,165,120 Rls. 25,920 $
12 12 1393 شهيدرجايي لبنان 27101910 روغن موتور 14,031 398,447,400 Rls. 14,950 $
13 12 1393 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 40,070 369,158,361 Rls. 13,835 $
14 12 1393 شهيدرجايي لبنان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,592 242,589,900 Rls. 8,725 $
15 12 1393 شهيدرجايي لبنان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,360 218,205,792 Rls. 7,848 $
16 12 1393 شهيدرجايي لبنان 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 24,300 151,261,047 Rls. 5,697 $
مجموع کل
100,851,983,229 ريال
مجموع کل
3,775,610 دلار
[1]