آمار کل " صادرات به" کشور (ليتواني) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي ليتواني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,000 13,685,498,000 Rls. 509,500 $
2 12 1393 شهيدرجايي ليتواني 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 50,000 10,075,265,000 Rls. 395,000 $
3 12 1393 شهيدرجايي ليتواني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 204,000 7,049,147,900 Rls. 258,600 $
4 12 1393 شهيدرجايي ليتواني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,500 2,848,984,500 Rls. 105,100 $
5 12 1393 شهيدرجايي ليتواني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 2,168,106,500 Rls. 80,500 $
6 12 1393 شهيدرجايي ليتواني 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 22,000 766,194,000 Rls. 28,600 $
7 12 1393 شهيدرجايي ليتواني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 10,000 611,688,000 Rls. 22,000 $
8 12 1393 شهيدرجايي ليتواني 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,921 237,018,480 Rls. 8,644 $
9 12 1393 شهيدرجايي ليتواني 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,000 87,492,912 Rls. 3,224 $
مجموع کل
37,529,395,292 ريال
مجموع کل
1,411,168 دلار
[1]