آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 33,848,226 482,729,389,611 Rls. 18,179,611 $
2 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,045,350 147,526,060,843 Rls. 5,595,024 $
3 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 771,478 92,908,373,478 Rls. 3,455,352 $
4 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,485,685 73,966,946,439 Rls. 2,753,974 $
5 12 1393 شهيدرجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 13,485,794 66,138,533,043 Rls. 2,494,946 $
6 12 1393 شهيدرجايي مالزي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 2,115,720 42,082,752,319 Rls. 1,626,134 $
7 12 1393 شهيدرجايي مالزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 6,204,696 41,396,854,248 Rls. 1,550,894 $
8 12 1393 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,018,628 23,749,265,517 Rls. 886,016 $
9 12 1393 شهيدرجايي مالزي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,580,348 18,067,756,153 Rls. 681,067 $
10 12 1393 شهيدرجايي مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 128,849 11,531,831,495 Rls. 430,171 $
11 12 1393 شهيدرجايي مالزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 465,697 11,488,070,209 Rls. 433,574 $
12 12 1393 شهيدرجايي مالزي 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 202,299 11,030,642,454 Rls. 414,630 $
13 12 1393 شهيدرجايي مالزي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 838,596 10,476,333,955 Rls. 388,206 $
14 12 1393 شهيدرجايي مالزي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 210,556 9,112,322,391 Rls. 338,207 $
15 12 1393 شهيدرجايي مالزي 04090000 عسل طبيعي 65,644 8,629,472,470 Rls. 326,180 $
16 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 79,293 8,420,460,101 Rls. 311,643 $
17 12 1393 شهيدرجايي مالزي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 264,064 8,038,590,676 Rls. 306,532 $
18 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 82,000 7,630,078,470 Rls. 287,000 $
19 12 1393 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 100,793 5,679,544,440 Rls. 221,745 $
20 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 26,450 5,440,371,000 Rls. 213,000 $
21 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,000 4,939,902,000 Rls. 181,500 $
22 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 182,398 4,585,522,174 Rls. 172,329 $
23 12 1393 شهيدرجايي مالزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 541,084 4,492,753,281 Rls. 168,819 $
24 12 1393 شهيدرجايي مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 140,000 4,445,184,000 Rls. 168,000 $
25 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 78,000 3,779,080,500 Rls. 144,300 $
26 12 1393 شهيدرجايي مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 118,032 3,474,907,004 Rls. 129,834 $
27 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 71,650 3,337,902,350 Rls. 130,330 $
28 12 1393 شهيدرجايي مالزي 68062010 رسهاي منبسط شده 729,100 2,495,613,578 Rls. 94,783 $
29 12 1393 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 300,000 2,443,633,878 Rls. 95,406 $
30 12 1393 شهيدرجايي مالزي 27101910 روغن موتور 39,678 2,126,623,253 Rls. 78,953 $
31 12 1393 شهيدرجايي مالزي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 69,320 2,084,268,447 Rls. 76,253 $
32 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,000 1,769,001,500 Rls. 66,500 $
33 12 1393 شهيدرجايي مالزي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 115,179 1,480,715,502 Rls. 55,284 $
34 12 1393 شهيدرجايي مالزي 25202000 ک گچ 1,956,250 1,459,886,463 Rls. 54,775 $
35 12 1393 شهيدرجايي مالزي 33019012 ساير عرقيات سنتي 11,640 1,336,600,800 Rls. 49,740 $
36 12 1393 شهيدرجايي مالزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 178,146 1,332,531,610 Rls. 52,217 $
37 12 1393 شهيدرجايي مالزي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 59,646 1,314,628,444 Rls. 50,609 $
38 12 1393 شهيدرجايي مالزي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 112,000 1,207,476,000 Rls. 44,800 $
39 12 1393 شهيدرجايي مالزي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 116,830 1,193,807,604 Rls. 45,304 $
40 12 1393 شهيدرجايي مالزي 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 33,000 1,094,507,700 Rls. 42,900 $
41 12 1393 شهيدرجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 52,752 1,076,167,701 Rls. 42,201 $
42 12 1393 شهيدرجايي مالزي 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 24,106 957,640,406 Rls. 36,068 $
43 12 1393 شهيدرجايي مالزي 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 4,288 943,188,480 Rls. 34,304 $
44 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 18,660 798,074,100 Rls. 29,790 $
45 12 1393 شهيدرجايي مالزي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 11,684 745,496,234 Rls. 29,234 $
46 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 900 670,166,000 Rls. 25,200 $
47 12 1393 شهيدرجايي مالزي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,960 608,137,200 Rls. 23,760 $
48 12 1393 شهيدرجايي مالزي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,560 555,539,248 Rls. 21,032 $
49 12 1393 شهيدرجايي مالزي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 30,000 527,923,500 Rls. 19,500 $
50 12 1393 شهيدرجايي مالزي 20029010 رب گوجه فرنگي 4,262 361,720,136 Rls. 13,474 $
51 12 1393 شهيدرجايي مالزي 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 27,000 359,262,000 Rls. 13,500 $
52 12 1393 شهيدرجايي مالزي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,644 330,952,402 Rls. 12,518 $
53 12 1393 شهيدرجايي مالزي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,000 320,387,500 Rls. 12,500 $
54 12 1393 شهيدرجايي مالزي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,000 297,626,400 Rls. 10,800 $
55 12 1393 شهيدرجايي مالزي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 10,340 290,414,479 Rls. 11,383 $
56 12 1393 شهيدرجايي مالزي 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 81,945 284,424,447 Rls. 10,653 $
57 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,500 283,051,800 Rls. 10,350 $
58 12 1393 شهيدرجايي مالزي 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 7,904 268,211,787 Rls. 10,117 $
59 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 8,000 265,335,200 Rls. 10,400 $
60 12 1393 شهيدرجايي مالزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 13,500 264,996,360 Rls. 9,720 $
61 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 9,000 207,605,700 Rls. 7,650 $
62 12 1393 شهيدرجايي مالزي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,586 183,373,331 Rls. 6,809 $
63 12 1393 شهيدرجايي مالزي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,120 141,539,300 Rls. 5,300 $
64 12 1393 شهيدرجايي مالزي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 2,924 138,185,880 Rls. 4,970 $
65 12 1393 شهيدرجايي مالزي 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 590 125,943,760 Rls. 4,720 $
66 12 1393 شهيدرجايي مالزي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 2,518 119,729,379 Rls. 4,533 $
67 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08102000 تمشک ,توت کوهي ,توت درختي و توت تمشکي ,تازه 1,024 101,840,494 Rls. 3,686 $
68 12 1393 شهيدرجايي مالزي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,100 101,356,200 Rls. 3,960 $
69 12 1393 شهيدرجايي مالزي 09041110 فلفل خردنشده ونسابيده دربسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي 1,025 67,685,875 Rls. 2,563 $
70 12 1393 شهيدرجايي مالزي 27150010 بيتومن ا نامل 2,000 53,304,000 Rls. 2,000 $
71 12 1393 شهيدرجايي مالزي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,830 47,049,882 Rls. 1,698 $
72 12 1393 شهيدرجايي مالزي 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 854 34,501,173 Rls. 1,281 $
73 12 1393 شهيدرجايي مالزي 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 1,000 33,154,800 Rls. 1,200 $
74 12 1393 شهيدرجايي مالزي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 472 31,780,940 Rls. 1,180 $
75 12 1393 شهيدرجايي مالزي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 1,100 28,240,608 Rls. 1,056 $
76 12 1393 شهيدرجايي مالزي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 560 23,550,300 Rls. 900 $
77 12 1393 شهيدرجايي مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 54,000 16,570,008 Rls. 648 $
78 12 1393 شهيدرجايي مالزي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 140 6,042,176 Rls. 224 $
79 12 1393 شهيدرجايي مالزي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,000 5,664,540 Rls. 210 $
مجموع کل
1,148,114,029,125 ريال
مجموع کل
43,237,630 دلار
[1]