آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي مصر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 414,237,370 374,263,574,250 Rls. 14,461,481 $
2 12 1393 شهيدرجايي مصر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 214,313,052 201,741,150,346 Rls. 7,447,377 $
3 12 1393 شهيدرجايي مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 207,500 19,557,877,500 Rls. 726,250 $
4 12 1393 شهيدرجايي مصر 08081000 سيب , تازه 914,296 10,872,187,655 Rls. 398,662 $
5 12 1393 شهيدرجايي مصر 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 104,480 8,020,371,660 Rls. 313,440 $
6 12 1393 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 98,580 8,005,921,260 Rls. 295,740 $
7 12 1393 شهيدرجايي مصر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 29,500 7,298,079,000 Rls. 265,200 $
8 12 1393 شهيدرجايي مصر 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 6,600 4,191,178,000 Rls. 152,000 $
9 12 1393 شهيدرجايي مصر 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 16,070 3,907,482,240 Rls. 142,880 $
10 12 1393 شهيدرجايي مصر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,330 2,321,366,685 Rls. 87,945 $
11 12 1393 شهيدرجايي مصر 08105000 کيوي, تازه 161,343 2,225,379,979 Rls. 81,542 $
12 12 1393 شهيدرجايي مصر 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 70,550 2,070,734,215 Rls. 77,605 $
13 12 1393 شهيدرجايي مصر 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 23,408 1,931,089,776 Rls. 70,224 $
14 12 1393 شهيدرجايي مصر 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 23,600 1,813,400,400 Rls. 70,800 $
15 12 1393 شهيدرجايي مصر 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 44,988 1,740,095,077 Rls. 65,233 $
16 12 1393 شهيدرجايي مصر 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 54,000 1,660,824,000 Rls. 59,400 $
17 12 1393 شهيدرجايي مصر 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 208,000 1,410,162,000 Rls. 52,000 $
18 12 1393 شهيدرجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 273,339 942,373,068 Rls. 34,730 $
19 12 1393 شهيدرجايي مصر 39044000 کوپليمرهاي کلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,534 690,509,838 Rls. 25,887 $
20 12 1393 شهيدرجايي مصر 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 17,620 402,581,760 Rls. 14,977 $
21 12 1393 شهيدرجايي مصر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 19,960 389,180,542 Rls. 14,371 $
22 12 1393 شهيدرجايي مصر 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 302,489,000 Rls. 11,000 $
23 12 1393 شهيدرجايي مصر 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 2,000 194,628,000 Rls. 7,000 $
24 12 1393 شهيدرجايي مصر 25131000 سنگ پا (pumicestone) 15,000 166,824,000 Rls. 6,000 $
25 12 1393 شهيدرجايي مصر 28365000 کربنات کلسيم 19,000 97,329,400 Rls. 3,800 $
26 12 1393 شهيدرجايي مصر 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 20,110 67,091,052 Rls. 2,413 $
مجموع کل
656,283,880,703 ريال
مجموع کل
24,887,957 دلار
[1]