آمار کل " صادرات به" کشور (ميانمار) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 224,795,248 3,213,808,165,201 Rls. 120,698,648 $
2 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 31,970,263 346,992,949,934 Rls. 13,043,867 $
3 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 84791019 فنيشر اسفالت با قدرت 110 اسب بخار وكمتر ، مستعمل با سال ساخت بيش از 5 سال 438,872 321,076,045,268 Rls. 11,483,406 $
4 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,738,462 82,532,912,459 Rls. 3,113,627 $
5 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,092,577 75,197,614,121 Rls. 2,783,317 $
6 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 159,235 8,278,974,607 Rls. 324,043 $
7 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 126,870 3,909,826,000 Rls. 139,836 $
8 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 99,960 2,988,084,752 Rls. 111,788 $
9 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 118,251 1,377,715,293 Rls. 53,213 $
10 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 32,000 819,616,000 Rls. 32,000 $
11 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 60,150 86,848,179 Rls. 3,308 $
12 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 21,000 16,169,412 Rls. 588 $
مجموع کل
4,057,084,921,226 ريال
مجموع کل
151,787,641 دلار
[1]