آمار کل " صادرات به" کشور (نيجريه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي نيجريه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,134,000 27,740,928,600 Rls. 1,020,600 $
2 12 1393 شهيدرجايي نيجريه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 46,098 3,768,527,052 Rls. 138,294 $
3 12 1393 شهيدرجايي نيجريه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 275,700 2,764,922,020 Rls. 103,540 $
4 12 1393 شهيدرجايي نيجريه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 128,400 1,985,370,485 Rls. 74,375 $
5 12 1393 شهيدرجايي نيجريه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 12,852 1,310,955,408 Rls. 51,408 $
6 12 1393 شهيدرجايي نيجريه 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 12,650 980,628,000 Rls. 37,950 $
7 12 1393 شهيدرجايي نيجريه 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 12,310 942,195,090 Rls. 36,930 $
8 12 1393 شهيدرجايي نيجريه 25202000 ک گچ 1,221,750 908,508,517 Rls. 34,209 $
مجموع کل
40,402,035,172 ريال
مجموع کل
1,497,306 دلار
[1]