آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 463,690 154,254,480,491 Rls. 5,908,989 $
2 12 1393 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 220,000 32,370,280,000 Rls. 1,220,000 $
3 12 1393 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 6,719,832,000 Rls. 252,000 $
4 12 1393 شهيدرجايي هلند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 74,960 6,634,401,840 Rls. 247,368 $
5 12 1393 شهيدرجايي هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 208,000 6,036,409,600 Rls. 227,200 $
6 12 1393 شهيدرجايي هلند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 165,600 2,233,928,000 Rls. 86,400 $
7 12 1393 شهيدرجايي هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 68,640 1,874,923,974 Rls. 68,838 $
8 12 1393 شهيدرجايي هلند 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 203,000 724,723,200 Rls. 25,920 $
9 12 1393 شهيدرجايي هلند 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 24,770 197,164,464 Rls. 7,728 $
10 12 1393 شهيدرجايي هلند 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 16,863 154,939,304 Rls. 5,902 $
مجموع کل
211,201,082,873 ريال
مجموع کل
8,050,345 دلار
[1]