آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 451,782,326 6,405,915,237,676 Rls. 238,035,464 $
2 12 1393 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 15,391,974 852,412,491,129 Rls. 31,953,711 $
3 12 1393 شهيدرجايي هند 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 15,139,259 840,516,542,630 Rls. 31,881,641 $
4 12 1393 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 41,540,946 771,177,685,669 Rls. 29,070,429 $
5 12 1393 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 24,070,638 595,824,942,584 Rls. 22,466,610 $
6 12 1393 شهيدرجايي هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 11,926,260 555,238,433,379 Rls. 21,352,221 $
7 12 1393 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,874,018 443,253,093,252 Rls. 16,708,477 $
8 12 1393 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 50,860,000 419,492,236,973 Rls. 16,174,494 $
9 12 1393 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 30,920,033 368,666,078,245 Rls. 13,913,999 $
10 12 1393 شهيدرجايي هند 27101920 روغن صنعتي 17,394,884 322,066,905,729 Rls. 12,273,549 $
11 12 1393 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 4,383,540 321,318,511,092 Rls. 12,010,899 $
12 12 1393 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 43,211,982 300,306,331,558 Rls. 11,449,183 $
13 12 1393 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 6,380,000 200,872,781,857 Rls. 7,529,317 $
14 12 1393 شهيدرجايي هند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 850,000 182,941,880,295 Rls. 7,119,745 $
15 12 1393 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 406,368 179,468,425,165 Rls. 6,705,062 $
16 12 1393 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 669,050 153,964,796,470 Rls. 5,665,090 $
17 12 1393 شهيدرجايي هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 28,947,146 145,882,334,676 Rls. 5,424,028 $
18 12 1393 شهيدرجايي هند 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 763,633 138,307,456,301 Rls. 5,298,155 $
19 12 1393 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,331,173 124,105,896,797 Rls. 4,697,811 $
20 12 1393 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 378,188,273 119,220,166,596 Rls. 4,538,228 $
21 12 1393 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 21,752,073 96,897,731,052 Rls. 3,594,009 $
22 12 1393 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 280,000 96,494,930,037 Rls. 3,643,526 $
23 12 1393 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 471,384 94,702,474,155 Rls. 3,535,380 $
24 12 1393 شهيدرجايي هند 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 16,424,860 90,303,433,082 Rls. 3,331,603 $
25 12 1393 شهيدرجايي هند 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 465,380 88,724,449,645 Rls. 3,290,235 $
26 12 1393 شهيدرجايي هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 104,080 82,122,116,374 Rls. 3,086,925 $
27 12 1393 شهيدرجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 1,938,000 61,438,185,600 Rls. 2,330,000 $
28 12 1393 شهيدرجايي هند 25202000 ک گچ 74,592,291 55,631,078,680 Rls. 2,086,653 $
29 12 1393 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 2,217,483 53,782,180,062 Rls. 1,995,735 $
30 12 1393 شهيدرجايي هند 08081000 سيب , تازه 3,498,147 48,988,789,701 Rls. 1,812,249 $
31 12 1393 شهيدرجايي هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 624,021 48,908,138,752 Rls. 1,824,034 $
32 12 1393 شهيدرجايي هند 28362000 کربنات دي سديم 5,672,048 40,372,693,736 Rls. 1,474,730 $
33 12 1393 شهيدرجايي هند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 951,000 38,021,687,532 Rls. 1,365,462 $
34 12 1393 شهيدرجايي هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 1,512,262 37,595,042,860 Rls. 1,406,404 $
35 12 1393 شهيدرجايي هند 29221310 تري اتانول آمين 799,200 29,028,039,040 Rls. 1,118,880 $
36 12 1393 شهيدرجايي هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 656,000 26,661,048,000 Rls. 984,000 $
37 12 1393 شهيدرجايي هند 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 2,549,571 23,227,250,105 Rls. 892,361 $
38 12 1393 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 914,403 20,327,901,698 Rls. 785,004 $
39 12 1393 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 691,208 19,200,530,940 Rls. 726,248 $
40 12 1393 شهيدرجايي هند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,875,179 19,157,974,669 Rls. 718,791 $
41 12 1393 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي, تازه 1,493,414 19,015,739,862 Rls. 707,332 $
42 12 1393 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 694,900 18,774,222,908 Rls. 718,292 $
43 12 1393 شهيدرجايي هند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 586,000 18,298,736,004 Rls. 655,535 $
44 12 1393 شهيدرجايي هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 568,713 17,025,525,409 Rls. 625,615 $
45 12 1393 شهيدرجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 688,857 16,630,861,997 Rls. 619,950 $
46 12 1393 شهيدرجايي هند 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 1,903,929 15,189,484,035 Rls. 594,023 $
47 12 1393 شهيدرجايي هند 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 515,200 13,828,064,623 Rls. 505,043 $
48 12 1393 شهيدرجايي هند 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 71,173 13,164,256,539 Rls. 495,115 $
49 12 1393 شهيدرجايي هند 29126000 پارا فرمالدئيد 720,000 12,389,767,000 Rls. 468,000 $
50 12 1393 شهيدرجايي هند 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 400,000 10,692,640,000 Rls. 400,000 $
51 12 1393 شهيدرجايي هند 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 24,060 10,472,517,990 Rls. 396,990 $
52 12 1393 شهيدرجايي هند 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 292,500 10,082,461,526 Rls. 381,709 $
53 12 1393 شهيدرجايي هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 247,500 10,025,334,547 Rls. 361,808 $
54 12 1393 شهيدرجايي هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 89,970 9,358,873,356 Rls. 359,880 $
55 12 1393 شهيدرجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 142,796 8,817,151,736 Rls. 328,293 $
56 12 1393 شهيدرجايي هند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 300,837 8,239,838,745 Rls. 315,484 $
57 12 1393 شهيدرجايي هند 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 39,700 7,980,494,000 Rls. 298,906 $
58 12 1393 شهيدرجايي هند 28012000 يد 4,000 7,669,650,000 Rls. 300,000 $
59 12 1393 شهيدرجايي هند 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 326,951 7,612,481,801 Rls. 285,101 $
60 12 1393 شهيدرجايي هند 79039000 پودروفلس ا زروي. 426,378 7,314,423,434 Rls. 270,554 $
61 12 1393 شهيدرجايي هند 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 322,460 6,491,501,160 Rls. 232,171 $
62 12 1393 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 199,200 6,313,738,800 Rls. 246,000 $
63 12 1393 شهيدرجايي هند 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 100,868 6,067,827,656 Rls. 218,984 $
64 12 1393 شهيدرجايي هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 151,988 5,859,145,061 Rls. 220,383 $
65 12 1393 شهيدرجايي هند 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 239,249 5,319,666,597 Rls. 207,899 $
66 12 1393 شهيدرجايي هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 87,453 4,898,701,306 Rls. 183,706 $
67 12 1393 شهيدرجايي هند 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 195,860 4,617,912,681 Rls. 173,571 $
68 12 1393 شهيدرجايي هند 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,110,600 4,554,526,176 Rls. 177,696 $
69 12 1393 شهيدرجايي هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 55,564 4,505,537,204 Rls. 164,996 $
70 12 1393 شهيدرجايي هند 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 217,420 4,376,914,320 Rls. 156,542 $
71 12 1393 شهيدرجايي هند 29173700 ترفتالات دي متيل 160,000 4,093,477,600 Rls. 155,200 $
72 12 1393 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 792,376 4,057,621,565 Rls. 158,476 $
73 12 1393 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 157,500 4,023,967,500 Rls. 157,500 $
74 12 1393 شهيدرجايي هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 80,000 3,898,174,824 Rls. 146,262 $
75 12 1393 شهيدرجايي هند 08109030 عناب تازه 16,756 3,713,422,080 Rls. 134,048 $
76 12 1393 شهيدرجايي هند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 121,371 3,651,415,538 Rls. 140,065 $
77 12 1393 شهيدرجايي هند 28365000 کربنات کلسيم 1,584,425 3,586,334,746 Rls. 136,000 $
78 12 1393 شهيدرجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 496,708 3,411,756,408 Rls. 127,693 $
79 12 1393 شهيدرجايي هند 08132000 آلو ,خشک کرده 61,990 3,398,828,800 Rls. 126,460 $
80 12 1393 شهيدرجايي هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 28,840 3,100,876,800 Rls. 115,360 $
81 12 1393 شهيدرجايي هند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 130,330 2,966,807,746 Rls. 110,780 $
82 12 1393 شهيدرجايي هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 24,912 2,963,004,192 Rls. 112,104 $
83 12 1393 شهيدرجايي هند 25070010 کائولن 2,540,500 2,832,726,505 Rls. 106,699 $
84 12 1393 شهيدرجايي هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 44,000 2,691,427,200 Rls. 96,800 $
85 12 1393 شهيدرجايي هند 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 94,840 2,393,181,400 Rls. 89,590 $
86 12 1393 شهيدرجايي هند 26201900 خاکسترو رسوبات حاوي عمدتا "فلز روي (باستثناي ماتهاي گالوانيزاسيون ) 131,585 2,253,436,472 Rls. 84,872 $
87 12 1393 شهيدرجايي هند 28249090 ساير غير از سرنج ومين اورانژ 104,000 2,239,867,968 Rls. 87,776 $
88 12 1393 شهيدرجايي هند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 113,480 2,076,807,154 Rls. 78,720 $
89 12 1393 شهيدرجايي هند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 77,864 2,045,856,786 Rls. 74,766 $
90 12 1393 شهيدرجايي هند 29221110 منواتانول آمين 96,000 1,951,632,000 Rls. 72,000 $
91 12 1393 شهيدرجايي هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 84,050 1,829,576,600 Rls. 67,240 $
92 12 1393 شهيدرجايي هند 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 622,435 1,636,927,209 Rls. 62,243 $
93 12 1393 شهيدرجايي هند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 23,097 1,517,845,420 Rls. 57,742 $
94 12 1393 شهيدرجايي هند 39011051 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 39,000 1,280,088,576 Rls. 47,736 $
95 12 1393 شهيدرجايي هند 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 195,000 1,247,295,600 Rls. 46,800 $
96 12 1393 شهيدرجايي هند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 30,200 1,068,912,000 Rls. 39,260 $
97 12 1393 شهيدرجايي هند 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 31,840 960,358,080 Rls. 35,024 $
98 12 1393 شهيدرجايي هند 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 5,120 888,809,710 Rls. 33,290 $
99 12 1393 شهيدرجايي هند 26122090 ساير سنگهاي توريوم وکنسانتره ا ن غيرمذکور درشماره 26122010 36,820 886,209,534 Rls. 33,138 $
100 12 1393 شهيدرجايي هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,000 862,055,093 Rls. 32,366 $
مجموع کل
14,881,654,601,373 ريال
مجموع کل
558,105,928 دلار