آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,208,440 3,673,580,263,750 Rls. 136,643,684 $
2 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 14,568,026 187,162,927,878 Rls. 7,131,947 $
3 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 709,000 146,720,606,800 Rls. 5,677,050 $
4 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 455,885 44,756,799,633 Rls. 1,675,800 $
5 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 428,977 21,071,954,066 Rls. 792,149 $
6 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 674,896 20,014,790,238 Rls. 742,384 $
7 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 363,955 10,800,031,835 Rls. 400,351 $
8 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 301,600 9,412,459,776 Rls. 358,008 $
9 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,000 7,965,325,500 Rls. 297,000 $
10 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 145,200 4,187,180,140 Rls. 159,720 $
11 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 67,640 4,013,095,640 Rls. 155,860 $
12 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,404 3,038,407,680 Rls. 114,076 $
13 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 08081000 سيب , تازه 92,744 1,570,056,408 Rls. 57,502 $
14 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 44,500 1,303,783,250 Rls. 48,950 $
15 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 389,616 1,224,552,556 Rls. 46,749 $
16 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 1,150 544,628,700 Rls. 20,700 $
17 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,000 480,294,000 Rls. 18,000 $
18 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 3,000 366,363,000 Rls. 13,500 $
19 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,029 161,426,659 Rls. 6,043 $
20 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 03057100 باله كوسه 520 41,205,840 Rls. 1,560 $
مجموع کل
4,138,416,153,349 ريال
مجموع کل
154,361,033 دلار
[1]