آمار کل " صادرات به" کشور (يمن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي يمن 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 80,171,327 73,041,634,546 Rls. 2,792,472 $
2 12 1393 شهيدرجايي يمن 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,171,473 67,041,073,321 Rls. 2,460,091 $
3 12 1393 شهيدرجايي يمن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 311,232 49,713,311,520 Rls. 1,867,392 $
4 12 1393 شهيدرجايي يمن 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 1,524,904 29,635,044,132 Rls. 1,113,180 $
5 12 1393 شهيدرجايي يمن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 633,100 14,808,944,100 Rls. 544,170 $
6 12 1393 شهيدرجايي يمن 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,681,000 13,310,890,950 Rls. 484,050 $
7 12 1393 شهيدرجايي يمن 27132000 قيرنفت 399,713 5,931,323,358 Rls. 215,845 $
8 12 1393 شهيدرجايي يمن 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11,000 4,372,832,160 Rls. 156,396 $
9 12 1393 شهيدرجايي يمن 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 20,564 4,239,008,801 Rls. 158,342 $
10 12 1393 شهيدرجايي يمن 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 19,200 2,936,102,400 Rls. 105,600 $
11 12 1393 شهيدرجايي يمن 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 25,920 2,097,498,240 Rls. 77,760 $
12 12 1393 شهيدرجايي يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,142 1,736,238,656 Rls. 66,771 $
13 12 1393 شهيدرجايي يمن 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 19,830 1,513,663,560 Rls. 59,490 $
14 12 1393 شهيدرجايي يمن 19053200 ويفل ها و ويفرها 30,034 1,481,487,243 Rls. 55,360 $
15 12 1393 شهيدرجايي يمن 84524010 مبل ،پايه وسرپوش براي چرخهاي دوزندگي 7,467 1,052,613,908 Rls. 41,068 $
16 12 1393 شهيدرجايي يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,306 879,199,847 Rls. 33,154 $
17 12 1393 شهيدرجايي يمن 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 64,444 716,026,400 Rls. 27,710 $
18 12 1393 شهيدرجايي يمن 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,550 374,283,000 Rls. 13,650 $
19 12 1393 شهيدرجايي يمن 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 1,302 323,196,000 Rls. 12,000 $
20 12 1393 شهيدرجايي يمن 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 351 98,565,180 Rls. 3,545 $
مجموع کل
275,302,937,322 ريال
مجموع کل
10,288,045 دلار
[1]