آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 27101920 روغن صنعتي 16,402,076 303,041,067,926 Rls. 11,697,976 $
2 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 74,968,038 174,808,846,926 Rls. 6,747,123 $
3 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 66,039,990 128,512,564,867 Rls. 4,764,205 $
4 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 3,393,441 83,608,153,564 Rls. 3,199,969 $
5 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,341,782 74,720,205,894 Rls. 2,785,344 $
6 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 152,800 51,329,617,900 Rls. 1,922,530 $
7 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,248,000 49,394,309,103 Rls. 1,791,557 $
8 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 1,736,640 48,440,137,520 Rls. 1,777,876 $
9 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 12,760,790 46,959,269,315 Rls. 1,797,859 $
10 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 27132000 قيرنفت 1,515,759 21,354,252,838 Rls. 811,728 $
11 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 2,677,134 17,796,996,720 Rls. 706,704 $
12 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 123,428 13,146,069,424 Rls. 493,712 $
13 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 359,616 10,951,389,315 Rls. 421,275 $
14 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 462,000 9,676,251,200 Rls. 369,600 $
15 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 497,868 9,524,685,184 Rls. 348,508 $
16 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 126,000 9,131,598,000 Rls. 345,240 $
17 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 100,868 5,829,358,080 Rls. 216,866 $
18 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 221,900 4,984,761,166 Rls. 190,498 $
19 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 4,803,762,000 Rls. 178,000 $
20 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 239,200 4,591,937,088 Rls. 172,224 $
21 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 49,336 4,342,419,103 Rls. 160,271 $
22 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 140,000 4,256,495,320 Rls. 160,160 $
23 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 28362000 کربنات دي سديم 595,820 4,245,880,072 Rls. 154,913 $
24 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 40,000 4,113,263,000 Rls. 154,000 $
25 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 110,400 3,732,688,570 Rls. 140,920 $
26 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 31,780 3,254,907,600 Rls. 127,120 $
27 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 31,091 3,173,520,552 Rls. 124,364 $
28 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 25,745 2,884,668,460 Rls. 112,549 $
29 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 29221310 تري اتانول آمين 73,600 2,880,998,400 Rls. 103,040 $
30 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 16,139 1,911,689,505 Rls. 70,612 $
31 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 431,784 1,891,944,835 Rls. 70,029 $
32 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 27074000 نفتالن 74,238 1,772,908,077 Rls. 66,813 $
33 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 340,000 1,492,299,600 Rls. 56,100 $
34 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 2,300 1,232,253,400 Rls. 44,600 $
35 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 16,785 1,219,073,680 Rls. 46,265 $
36 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 41,960 1,131,173,750 Rls. 44,397 $
37 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 21069040 ژل کيک 19,200 1,026,931,200 Rls. 38,400 $
38 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 53,628 1,002,697,724 Rls. 39,148 $
39 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 39,621 978,885,398 Rls. 37,282 $
40 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 11,535 899,764,605 Rls. 34,605 $
41 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 8,370 856,716,600 Rls. 32,107 $
42 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 16,760 791,404,568 Rls. 30,664 $
43 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 9,000 697,680,000 Rls. 27,000 $
44 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 8,880 684,098,200 Rls. 25,400 $
45 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 44,096 666,042,008 Rls. 24,692 $
46 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 18,400 601,149,765 Rls. 23,487 $
47 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,160 585,464,000 Rls. 22,000 $
48 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 20,240 538,626,880 Rls. 20,240 $
49 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 37,840 535,076,520 Rls. 20,812 $
50 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 5,200 411,549,684 Rls. 16,068 $
51 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 6,700 341,713,400 Rls. 13,400 $
52 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 48,730 322,113,817 Rls. 12,182 $
53 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 39094010 پودرقالبگيري ( رزين فنوليک ) 5,000 312,087,000 Rls. 11,500 $
54 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 11,000 310,106,000 Rls. 11,584 $
55 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 68,350 290,404,735 Rls. 11,086 $
56 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 45,000 275,778,000 Rls. 10,800 $
57 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 41,566 265,285,256 Rls. 9,976 $
58 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 1,340 248,363,343 Rls. 9,328 $
59 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 19,840 113,611,300 Rls. 4,285 $
60 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,645 105,842,575 Rls. 4,145 $
61 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 25,000 77,520,000 Rls. 3,000 $
62 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 25070010 کائولن 48,000 53,913,888 Rls. 2,016 $
63 12 1393 شهيدرجايي پاکستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 225 2,859,896 Rls. 104 $
مجموع کل
1,129,137,104,315 ريال
مجموع کل
42,870,259 دلار
[1]