آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي چين 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 6,415,190,887 11,818,647,760,235 Rls. 438,246,731 $
2 12 1393 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 5,720,550,329 10,540,921,148,555 Rls. 409,568,085 $
3 12 1393 شهيدرجايي چين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 241,076,510 9,382,969,544,374 Rls. 354,477,370 $
4 12 1393 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 69,387,000 2,784,139,695,510 Rls. 103,470,761 $
5 12 1393 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 372,211,708 1,963,192,278,925 Rls. 73,829,283 $
6 12 1393 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 439,692,641 1,835,840,590,114 Rls. 69,554,228 $
7 12 1393 شهيدرجايي چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 39,253,097 874,120,329,822 Rls. 33,170,265 $
8 12 1393 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 178,507,681 845,669,125,602 Rls. 31,059,915 $
9 12 1393 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 58,664,117 683,612,106,543 Rls. 25,765,981 $
10 12 1393 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 182,217,008 386,457,782,857 Rls. 14,963,295 $
11 12 1393 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 18,460,197 347,827,974,199 Rls. 12,888,458 $
12 12 1393 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 34,358,368 226,436,905,234 Rls. 8,589,521 $
13 12 1393 شهيدرجايي چين 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 2,217,600 161,487,736,200 Rls. 6,076,224 $
14 12 1393 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 852,223 156,108,442,142 Rls. 5,993,139 $
15 12 1393 شهيدرجايي چين 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 3,620,000 140,721,031,236 Rls. 5,140,148 $
16 12 1393 شهيدرجايي چين 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 12,770,912 139,591,748,126 Rls. 5,197,760 $
17 12 1393 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 9,944,641 137,288,813,916 Rls. 5,293,429 $
18 12 1393 شهيدرجايي چين 29173700 ترفتالات دي متيل 4,020,000 103,389,778,000 Rls. 3,899,400 $
19 12 1393 شهيدرجايي چين 29221310 تري اتانول آمين 2,557,600 94,096,823,520 Rls. 3,580,640 $
20 12 1393 شهيدرجايي چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,000,000 72,580,841,770 Rls. 2,618,660 $
21 12 1393 شهيدرجايي چين 29221110 منواتانول آمين 3,472,000 70,418,592,000 Rls. 2,604,000 $
22 12 1393 شهيدرجايي چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 1,152,500 55,487,279,957 Rls. 2,107,091 $
23 12 1393 شهيدرجايي چين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 39,500,000 50,387,850,000 Rls. 1,975,000 $
24 12 1393 شهيدرجايي چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,751,750 43,374,622,926 Rls. 1,621,690 $
25 12 1393 شهيدرجايي چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 3,232,494 36,236,676,630 Rls. 1,404,696 $
26 12 1393 شهيدرجايي چين 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,119,364 34,195,905,003 Rls. 1,253,653 $
27 12 1393 شهيدرجايي چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,012,000 32,977,897,763 Rls. 1,292,323 $
28 12 1393 شهيدرجايي چين 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 60,000 24,432,600,000 Rls. 940,000 $
29 12 1393 شهيدرجايي چين 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,616,400 23,183,940,900 Rls. 869,100 $
30 12 1393 شهيدرجايي چين 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 186,469 19,740,263,775 Rls. 745,877 $
31 12 1393 شهيدرجايي چين 51021100 موي نرم (کرک )حيوا ن ا زنوع بزکشميري حلاجي نشده وشانه نزده 90,000 14,322,060,000 Rls. 540,000 $
32 12 1393 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 52,717,723 13,493,095,315 Rls. 527,177 $
33 12 1393 شهيدرجايي چين 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 6,657,500 12,539,794,400 Rls. 466,025 $
34 12 1393 شهيدرجايي چين 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 457,600 12,302,690,400 Rls. 480,480 $
35 12 1393 شهيدرجايي چين 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 560,000 11,921,056,000 Rls. 448,000 $
36 12 1393 شهيدرجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 312,800 11,334,483,168 Rls. 444,176 $
37 12 1393 شهيدرجايي چين 29051400 سايربوتانول ها ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 504,000 10,288,857,600 Rls. 403,200 $
38 12 1393 شهيدرجايي چين 26121090 سنگ ا ورا نيوم وکنسانتره آن با محتوا ي ا ورا نيوم کمتر ا ز 5 درصد 2,500,000 9,440,900,000 Rls. 350,000 $
39 12 1393 شهيدرجايي چين 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 312,570 8,906,716,167 Rls. 330,699 $
40 12 1393 شهيدرجايي چين 26171000 سنگ ا نتيمون و کنسانتره هاي آن 190,010 6,620,994,088 Rls. 252,524 $
41 12 1393 شهيدرجايي چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,500,000 5,680,020,000 Rls. 205,500 $
42 12 1393 شهيدرجايي چين 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 120,696 4,913,172,072 Rls. 181,044 $
43 12 1393 شهيدرجايي چين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,203,305 4,854,626,955 Rls. 181,212 $
44 12 1393 شهيدرجايي چين 85176910 كارت مودم بيکسيم 3,000 4,771,980,000 Rls. 180,000 $
45 12 1393 شهيدرجايي چين 34021330 پليکاتيلن گليكول اتوكسيله 176,000 4,733,282,400 Rls. 184,800 $
46 12 1393 شهيدرجايي چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 33,100 4,664,257,290 Rls. 182,790 $
47 12 1393 شهيدرجايي چين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 66,280 4,474,354,710 Rls. 165,270 $
48 12 1393 شهيدرجايي چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 37,100 4,149,264,000 Rls. 148,400 $
49 12 1393 شهيدرجايي چين 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 35,000 3,738,343,300 Rls. 139,600 $
50 12 1393 شهيدرجايي چين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,108,736 3,617,789,255 Rls. 137,814 $
51 12 1393 شهيدرجايي چين 29221190 ا ملاح منوا تانول آمين 111,684 3,419,922,360 Rls. 134,020 $
52 12 1393 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 114,754 2,935,829,911 Rls. 106,259 $
53 12 1393 شهيدرجايي چين 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,530 2,754,584,880 Rls. 102,120 $
54 12 1393 شهيدرجايي چين 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 482,486 2,528,459,137 Rls. 94,778 $
55 12 1393 شهيدرجايي چين 50030000 ضايعات ابريشم (شامل پيلهکهاي نامناسب براي قرقره پيچ (reeling)، ضايعات نخ و انباشت ناخالصيکهاي قبل از حلاجي (Game tted stock). 23,252 2,424,217,699 Rls. 91,565 $
56 12 1393 شهيدرجايي چين 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 23,281 2,374,755,124 Rls. 93,124 $
57 12 1393 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 49,150 2,354,829,732 Rls. 88,470 $
58 12 1393 شهيدرجايي چين 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 14,800 2,296,164,500 Rls. 85,627 $
59 12 1393 شهيدرجايي چين 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 333,000 2,222,858,250 Rls. 83,250 $
60 12 1393 شهيدرجايي چين 28012000 يد 1,000 1,915,125,000 Rls. 75,000 $
61 12 1393 شهيدرجايي چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,089 1,789,100,505 Rls. 67,005 $
62 12 1393 شهيدرجايي چين 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 574,900 1,763,888,745 Rls. 68,877 $
63 12 1393 شهيدرجايي چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,570 1,607,319,000 Rls. 63,000 $
64 12 1393 شهيدرجايي چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 47,184 1,557,020,879 Rls. 56,621 $
65 12 1393 شهيدرجايي چين 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 64,680 1,448,280,586 Rls. 53,341 $
66 12 1393 شهيدرجايي چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 47,898 1,421,234,090 Rls. 54,871 $
67 12 1393 شهيدرجايي چين 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 6,952 1,323,062,928 Rls. 48,252 $
68 12 1393 شهيدرجايي چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 4,050 1,252,325,340 Rls. 46,746 $
69 12 1393 شهيدرجايي چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 850 1,240,226,966 Rls. 46,250 $
70 12 1393 شهيدرجايي چين 25181000 دولومي تکليس ياتفته نشده 505,755 1,133,352,235 Rls. 42,991 $
71 12 1393 شهيدرجايي چين 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 81,420 1,111,629,600 Rls. 40,710 $
72 12 1393 شهيدرجايي چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 41,450 1,088,145,400 Rls. 41,450 $
73 12 1393 شهيدرجايي چين 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 209,750 1,070,480,100 Rls. 41,950 $
74 12 1393 شهيدرجايي چين 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 2,600 987,977,718 Rls. 39,359 $
75 12 1393 شهيدرجايي چين 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 40,491 973,765,716 Rls. 35,882 $
76 12 1393 شهيدرجايي چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 37,500 863,021,250 Rls. 33,750 $
77 12 1393 شهيدرجايي چين 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 9,000 856,089,000 Rls. 32,716 $
78 12 1393 شهيدرجايي چين 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 11,276 850,328,676 Rls. 31,572 $
79 12 1393 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 136,510 848,432,216 Rls. 31,792 $
80 12 1393 شهيدرجايي چين 25081000 بنتونيت 361,560 832,861,300 Rls. 32,540 $
81 12 1393 شهيدرجايي چين 55051000 آخال الياف سنتيك (همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 42,080 797,462,288 Rls. 29,456 $
82 12 1393 شهيدرجايي چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 755 706,862,700 Rls. 25,650 $
83 12 1393 شهيدرجايي چين 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 20,000 687,475,000 Rls. 25,000 $
84 12 1393 شهيدرجايي چين 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,000 622,486,800 Rls. 23,400 $
85 12 1393 شهيدرجايي چين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,240 597,295,160 Rls. 23,320 $
86 12 1393 شهيدرجايي چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 13,675 564,770,916 Rls. 20,982 $
87 12 1393 شهيدرجايي چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,600 516,096,000 Rls. 19,200 $
88 12 1393 شهيدرجايي چين 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 6,959 468,170,475 Rls. 17,025 $
89 12 1393 شهيدرجايي چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 11,765 363,595,500 Rls. 13,500 $
90 12 1393 شهيدرجايي چين 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 895 307,527,600 Rls. 11,600 $
91 12 1393 شهيدرجايي چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,342 291,372,175 Rls. 10,664 $
92 12 1393 شهيدرجايي چين 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 12,800 273,418,240 Rls. 10,240 $
93 12 1393 شهيدرجايي چين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,145 271,784,100 Rls. 9,775 $
94 12 1393 شهيدرجايي چين 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,203 213,016,000 Rls. 8,000 $
95 12 1393 شهيدرجايي چين 25202000 ک گچ 270,000 203,613,480 Rls. 7,560 $
96 12 1393 شهيدرجايي چين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 8,000 193,075,200 Rls. 7,200 $
97 12 1393 شهيدرجايي چين 84073190 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر حداکثر50 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،بجز دو زمانه 400 185,591,250 Rls. 6,750 $
98 12 1393 شهيدرجايي چين 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 674 179,656,125 Rls. 6,735 $
99 12 1393 شهيدرجايي چين 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي کارکردن روي فلزا ت. 250 170,880,050 Rls. 6,406 $
100 12 1393 شهيدرجايي چين 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,300 158,603,940 Rls. 5,940 $
مجموع کل
43,299,321,864,795 ريال
مجموع کل
1,636,297,725 دلار