آمار کل " صادرات به" کشور (کامبوج) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي کامبوج 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 1,713,600 45,333,640,800 Rls. 1,713,600 $
2 12 1393 شهيدرجايي کامبوج 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 24,650 976,657,650 Rls. 36,975 $
مجموع کل
46,310,298,450 ريال
مجموع کل
1,750,575 دلار
[1]