آمار کل " صادرات به" کشور (کانادا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 2,195,870 75,785,378,333 Rls. 2,854,885 $
2 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 390,737 18,929,823,516 Rls. 703,324 $
3 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 200,000 9,894,254,000 Rls. 370,000 $
4 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 254,741 7,765,293,470 Rls. 290,671 $
5 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,140 5,081,365,080 Rls. 183,810 $
6 12 1393 شهيدرجايي کانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 89,598 4,732,136,593 Rls. 178,739 $
7 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 16,275 3,333,126,200 Rls. 130,200 $
8 12 1393 شهيدرجايي کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 65,555 2,932,726,743 Rls. 109,602 $
9 12 1393 شهيدرجايي کانادا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 70,613 2,657,140,772 Rls. 104,120 $
10 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,422,332,000 Rls. 88,000 $
11 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,500 2,246,282,400 Rls. 82,670 $
12 12 1393 شهيدرجايي کانادا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 151,000 2,124,535,000 Rls. 77,560 $
13 12 1393 شهيدرجايي کانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 20,000 1,535,700,000 Rls. 60,000 $
14 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 881,873,150 Rls. 33,050 $
15 12 1393 شهيدرجايي کانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 11,269 846,188,518 Rls. 32,258 $
16 12 1393 شهيدرجايي کانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 17,100 842,119,740 Rls. 30,780 $
17 12 1393 شهيدرجايي کانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 13,106 780,253,017 Rls. 30,157 $
18 12 1393 شهيدرجايي کانادا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,690 774,395,640 Rls. 28,242 $
19 12 1393 شهيدرجايي کانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 11,410 713,203,044 Rls. 26,473 $
20 12 1393 شهيدرجايي کانادا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,500 699,615,000 Rls. 26,250 $
21 12 1393 شهيدرجايي کانادا 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 4,640 615,055,200 Rls. 23,200 $
22 12 1393 شهيدرجايي کانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 29,692 602,878,777 Rls. 22,035 $
23 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 6,030 590,095,800 Rls. 21,105 $
24 12 1393 شهيدرجايي کانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 6,293 563,950,125 Rls. 22,025 $
25 12 1393 شهيدرجايي کانادا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 4,350 536,746,500 Rls. 19,575 $
26 12 1393 شهيدرجايي کانادا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 11,564 533,493,084 Rls. 20,017 $
27 12 1393 شهيدرجايي کانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 11,391 438,122,692 Rls. 15,908 $
28 12 1393 شهيدرجايي کانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,768 282,516,444 Rls. 10,161 $
29 12 1393 شهيدرجايي کانادا 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 18,000 246,132,000 Rls. 9,000 $
30 12 1393 شهيدرجايي کانادا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 9,840 241,543,666 Rls. 9,446 $
31 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 320 228,488,960 Rls. 8,960 $
32 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 194,628,000 Rls. 7,000 $
33 12 1393 شهيدرجايي کانادا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,098 175,980,240 Rls. 6,294 $
34 12 1393 شهيدرجايي کانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,500 158,488,225 Rls. 6,125 $
35 12 1393 شهيدرجايي کانادا 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 3,179 142,912,560 Rls. 5,140 $
36 12 1393 شهيدرجايي کانادا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,690 139,800,000 Rls. 5,000 $
37 12 1393 شهيدرجايي کانادا 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 4,530 120,837,750 Rls. 4,530 $
38 12 1393 شهيدرجايي کانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 4,520 115,036,531 Rls. 4,339 $
39 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 104,063,700 Rls. 3,900 $
40 12 1393 شهيدرجايي کانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,200 93,362,500 Rls. 3,500 $
41 12 1393 شهيدرجايي کانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,404 84,188,144 Rls. 3,088 $
42 12 1393 شهيدرجايي کانادا 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 600 82,044,000 Rls. 3,000 $
43 12 1393 شهيدرجايي کانادا 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 1,600 55,714,104 Rls. 2,088 $
44 12 1393 شهيدرجايي کانادا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 932 49,416,504 Rls. 1,864 $
45 12 1393 شهيدرجايي کانادا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 265 40,510,428 Rls. 1,457 $
46 12 1393 شهيدرجايي کانادا 22089000 ساير نوشابه هاي عرق دا ر(ا لکل دا ر) ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,000 31,012,632 Rls. 1,134 $
47 12 1393 شهيدرجايي کانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 688 30,775,555 Rls. 1,200 $
48 12 1393 شهيدرجايي کانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,020 26,059,980 Rls. 1,020 $
49 12 1393 شهيدرجايي کانادا 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 1,400 23,355,360 Rls. 840 $
50 12 1393 شهيدرجايي کانادا 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 625 16,572,888 Rls. 606 $
51 12 1393 شهيدرجايي کانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 320 8,538,560 Rls. 320 $
52 12 1393 شهيدرجايي کانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 500 7,953,300 Rls. 300 $
مجموع کل
151,558,016,425 ريال
مجموع کل
5,684,968 دلار
[1]