آمار کل " صادرات به" کشور (کنيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي کنيا 27132000 قيرنفت 88,578,122 1,260,899,071,969 Rls. 47,514,095 $
2 12 1393 شهيدرجايي کنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,958,339 45,188,676,372 Rls. 1,682,506 $
3 12 1393 شهيدرجايي کنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 941,077 23,398,231,858 Rls. 884,040 $
4 12 1393 شهيدرجايي کنيا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 540,319 15,942,005,883 Rls. 593,793 $
5 12 1393 شهيدرجايي کنيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 347,430 10,230,488,469 Rls. 382,171 $
6 12 1393 شهيدرجايي کنيا 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 150,355 7,802,566,471 Rls. 305,971 $
7 12 1393 شهيدرجايي کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 235,956 7,007,651,974 Rls. 263,733 $
8 12 1393 شهيدرجايي کنيا 39241010 ظروف ملامين 30,858 4,248,845,160 Rls. 154,290 $
9 12 1393 شهيدرجايي کنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 83,925 3,375,785,792 Rls. 125,887 $
10 12 1393 شهيدرجايي کنيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 87,500 2,183,812,050 Rls. 81,375 $
11 12 1393 شهيدرجايي کنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 73,610 1,830,555,312 Rls. 68,458 $
12 12 1393 شهيدرجايي کنيا 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 14,930 1,669,684,104 Rls. 60,588 $
13 12 1393 شهيدرجايي کنيا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 78,000 1,336,181,600 Rls. 50,700 $
14 12 1393 شهيدرجايي کنيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 80,000 1,260,096,000 Rls. 48,000 $
15 12 1393 شهيدرجايي کنيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 111,920 1,105,864,452 Rls. 40,891 $
16 12 1393 شهيدرجايي کنيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,041 1,025,747,046 Rls. 40,197 $
17 12 1393 شهيدرجايي کنيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 83,886 869,897,026 Rls. 32,628 $
18 12 1393 شهيدرجايي کنيا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 75,499 611,087,279 Rls. 23,703 $
19 12 1393 شهيدرجايي کنيا 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 6,400 593,846,400 Rls. 22,400 $
20 12 1393 شهيدرجايي کنيا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 8,310 561,912,120 Rls. 20,097 $
21 12 1393 شهيدرجايي کنيا 25202000 ک گچ 369,500 276,421,338 Rls. 10,344 $
22 12 1393 شهيدرجايي کنيا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 20,000 204,000,000 Rls. 8,000 $
23 12 1393 شهيدرجايي کنيا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 18,004 200,599,796 Rls. 7,572 $
24 12 1393 شهيدرجايي کنيا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,350 197,285,312 Rls. 7,357 $
25 12 1393 شهيدرجايي کنيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,175 138,833,795 Rls. 5,437 $
26 12 1393 شهيدرجايي کنيا 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 22,450 41,960,622 Rls. 1,572 $
27 12 1393 شهيدرجايي کنيا 20029010 رب گوجه فرنگي 1,002 38,379,105 Rls. 1,503 $
مجموع کل
1,392,239,487,304 ريال
مجموع کل
52,437,307 دلار
[1]