آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 175,000,062 165,693,682,328 Rls. 6,081,252 $
2 12 1393 شهيدرجايي کويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 539,006 86,054,878,102 Rls. 3,234,038 $
3 12 1393 شهيدرجايي کويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 35,743,537 33,054,419,244 Rls. 1,242,087 $
4 12 1393 شهيدرجايي کويت 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 83,520 7,685,133,696 Rls. 300,672 $
5 12 1393 شهيدرجايي کويت 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 64,359 5,282,353,620 Rls. 193,077 $
6 12 1393 شهيدرجايي کويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 192,400 4,495,555,050 Rls. 167,280 $
7 12 1393 شهيدرجايي کويت 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 89,487 4,364,237,802 Rls. 161,076 $
8 12 1393 شهيدرجايي کويت 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 12,360 4,318,931,596 Rls. 159,062 $
9 12 1393 شهيدرجايي کويت 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 42,690 4,101,718,284 Rls. 153,684 $
10 12 1393 شهيدرجايي کويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 2,842,945,000 Rls. 105,000 $
11 12 1393 شهيدرجايي کويت 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 67,608 2,567,592,828 Rls. 94,651 $
12 12 1393 شهيدرجايي کويت 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 48,000 2,448,672,000 Rls. 96,000 $
13 12 1393 شهيدرجايي کويت 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 32,292 2,257,210,800 Rls. 80,730 $
14 12 1393 شهيدرجايي کويت 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 24,950 1,948,124,850 Rls. 74,850 $
15 12 1393 شهيدرجايي کويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,486 1,463,964,012 Rls. 52,653 $
16 12 1393 شهيدرجايي کويت 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 24,436 1,432,316,231 Rls. 52,537 $
17 12 1393 شهيدرجايي کويت 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 3,718 1,188,381,600 Rls. 45,990 $
18 12 1393 شهيدرجايي کويت 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 63,700 981,928,500 Rls. 35,924 $
19 12 1393 شهيدرجايي کويت 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 11,880 958,003,200 Rls. 35,640 $
20 12 1393 شهيدرجايي کويت 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 10,310 809,345,310 Rls. 30,930 $
21 12 1393 شهيدرجايي کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 99,012 802,003,542 Rls. 30,556 $
22 12 1393 شهيدرجايي کويت 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 68,630 702,337,308 Rls. 25,696 $
23 12 1393 شهيدرجايي کويت 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 115,550 602,488,640 Rls. 23,110 $
24 12 1393 شهيدرجايي کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,100 578,008,550 Rls. 21,350 $
25 12 1393 شهيدرجايي کويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 23,500 510,341,275 Rls. 19,975 $
26 12 1393 شهيدرجايي کويت 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 22,997 496,933,601 Rls. 18,399 $
27 12 1393 شهيدرجايي کويت 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 41,147 471,002,976 Rls. 16,846 $
28 12 1393 شهيدرجايي کويت 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 8,400 391,416,900 Rls. 14,700 $
29 12 1393 شهيدرجايي کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 7,000 318,778,250 Rls. 12,250 $
30 12 1393 شهيدرجايي کويت 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 92,160 245,117,952 Rls. 9,216 $
31 12 1393 شهيدرجايي کويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,635 231,727,587 Rls. 9,087 $
32 12 1393 شهيدرجايي کويت 68062010 رسهاي منبسط شده 20,250 69,548,062 Rls. 2,633 $
33 12 1393 شهيدرجايي کويت 28365000 کربنات کلسيم 28,000 59,649,440 Rls. 2,240 $
34 12 1393 شهيدرجايي کويت 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 7,600 51,362,311 Rls. 1,859 $
مجموع کل
339,480,110,447 ريال
مجموع کل
12,605,050 دلار
[1]