آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 958,500 135,238,597,000 Rls. 4,986,267 $
2 12 1393 شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 667,005 91,768,545,575 Rls. 3,549,575 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 495,261 22,811,908,640 Rls. 841,943 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,439 12,899,106,920 Rls. 480,112 $
5 12 1393 شيراز آلمان 13019010 باريچه 10,680 8,200,638,000 Rls. 320,400 $
6 12 1393 شيراز آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,417 7,759,630,251 Rls. 297,959 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 19,000 7,243,119,940 Rls. 266,000 $
8 12 1393 شيراز آلمان 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 104,325 5,320,783,650 Rls. 208,650 $
9 12 1393 فرودگاه شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 40,000 5,168,000,000 Rls. 200,000 $
10 12 1393 شيراز آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 63,160 2,911,288,104 Rls. 113,688 $
11 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 46,059 2,226,619,874 Rls. 82,740 $
12 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 18,565 1,897,663,158 Rls. 70,040 $
13 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 31,857 1,561,420,120 Rls. 57,164 $
14 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 20,547 1,252,242,695 Rls. 46,251 $
15 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 10,979 538,319,243 Rls. 19,506 $
16 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 10,656 497,748,083 Rls. 18,214 $
17 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 3,973 481,644,241 Rls. 17,878 $
18 12 1393 شيراز آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 2,788 313,858,071 Rls. 12,071 $
19 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20079100 مركبات 3,590 212,379,359 Rls. 7,898 $
20 12 1393 شيراز آلمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,313 150,363,783 Rls. 5,783 $
21 12 1393 شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,032 120,748,644 Rls. 4,644 $
22 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 57011010 --- گبه 91 96,312,555 Rls. 3,610 $
23 12 1393 فرودگاه شيراز آلمان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 100 95,598,702 Rls. 3,469 $
24 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,422 86,211,166 Rls. 3,129 $
25 12 1393 شيراز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,608 75,246,894 Rls. 2,894 $
26 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 576 71,113,248 Rls. 2,592 $
27 12 1393 فرودگاه شيراز آلمان 57011010 --- گبه 140 61,399,224 Rls. 2,228 $
28 12 1393 شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 942 44,097,696 Rls. 1,696 $
29 12 1393 فرودگاه شيراز آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 88 19,658,860 Rls. 768 $
30 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 288 13,852,874 Rls. 518 $
31 12 1393 فرودگاه شيراز آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16 7,446,000 Rls. 292 $
32 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 96 3,390,773 Rls. 127 $
مجموع کل
309,148,953,343 ريال
مجموع کل
11,628,106 دلار
[1]