آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,990,000 44,004,105,420 Rls. 1,586,820 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 474,278 38,663,220,150 Rls. 1,428,212 $
3 12 1393 شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 295,680 22,768,617,600 Rls. 887,040 $
4 12 1393 شيراز افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 1,117,421 12,910,674,683 Rls. 500,856 $
5 12 1393 شيراز افغانستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 1,381,110 10,045,372,016 Rls. 388,144 $
6 12 1393 شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 184,854 8,238,049,927 Rls. 320,667 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 244,821 7,851,033,101 Rls. 293,781 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 642,882 7,320,690,709 Rls. 272,927 $
9 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 143,825 6,282,229,571 Rls. 234,638 $
10 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 795,480 6,171,143,424 Rls. 225,792 $
11 12 1393 شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,195,440 3,503,398,308 Rls. 136,212 $
12 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 154,365 3,268,333,389 Rls. 121,160 $
13 12 1393 فرودگاه شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 38,400 3,126,297,600 Rls. 115,200 $
14 12 1393 شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 72,654 2,817,741,947 Rls. 107,892 $
15 12 1393 شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 114,164 2,475,052,207 Rls. 97,039 $
16 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 75,840 2,474,901,504 Rls. 91,008 $
17 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 86,707 2,312,770,547 Rls. 86,707 $
18 12 1393 شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 71,040 2,270,790,576 Rls. 88,534 $
19 12 1393 شيراز افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 8,928 2,072,232,000 Rls. 81,264 $
20 12 1393 شيراز افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 80,525 2,071,452,428 Rls. 80,675 $
21 12 1393 فرودگاه شيراز افغانستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 273,366 2,009,177,856 Rls. 76,032 $
22 12 1393 شيراز افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 67,171 1,728,300,763 Rls. 67,171 $
23 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 95,443 1,557,241,490 Rls. 58,352 $
24 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 39,992 1,051,919,956 Rls. 38,132 $
25 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 6,154 982,316,724 Rls. 36,924 $
26 12 1393 شيراز افغانستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 6,341 970,211,046 Rls. 38,046 $
27 12 1393 فرودگاه شيراز افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 11,197 917,922,187 Rls. 35,897 $
28 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 346,082 871,364,830 Rls. 32,621 $
29 12 1393 فرودگاه شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 24,250 779,124,170 Rls. 29,100 $
30 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 3,053 757,211,166 Rls. 27,477 $
31 12 1393 شيراز افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 13,488 621,623,146 Rls. 24,278 $
32 12 1393 شيراز افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 22,000 597,108,600 Rls. 23,320 $
33 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,336 530,474,148 Rls. 19,836 $
34 12 1393 شيراز افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 22,668 424,499,520 Rls. 16,428 $
35 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 4,480 405,938,400 Rls. 14,600 $
36 12 1393 فرودگاه شيراز افغانستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 2,334 381,791,052 Rls. 14,004 $
37 12 1393 فرودگاه شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 9,120 379,059,120 Rls. 13,680 $
38 12 1393 شيراز افغانستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 9,808 350,912,945 Rls. 13,731 $
39 12 1393 شيراز افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,148 289,777,395 Rls. 11,325 $
40 12 1393 فرودگاه شيراز افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,740 274,683,312 Rls. 10,044 $
41 12 1393 فرودگاه شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 10,032 262,637,588 Rls. 9,532 $
42 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 20,969 231,752,052 Rls. 8,388 $
43 12 1393 شيراز افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,480 221,362,800 Rls. 8,700 $
44 12 1393 شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 8,342 205,759,079 Rls. 8,065 $
45 12 1393 شيراز افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,775 124,904,596 Rls. 4,909 $
46 12 1393 شيراز افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,200 83,965,200 Rls. 3,300 $
47 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 200 32,041,200 Rls. 1,200 $
مجموع کل
207,691,187,448 ريال
مجموع کل
7,789,661 دلار
[1]