آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 5,538,486 266,032,110,949 Rls. 10,109,861 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 1,079,930 250,117,892,536 Rls. 9,379,599 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 5,949,482 241,585,649,904 Rls. 8,957,002 $
4 12 1393 شيراز عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,085,597 241,507,317,444 Rls. 9,424,145 $
5 12 1393 شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 4,851,568 199,181,524,129 Rls. 7,708,654 $
6 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 90051000 دوربين دوچشمي 3,250 152,154,609,600 Rls. 5,472,400 $
7 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 6,281,462 91,899,812,499 Rls. 3,483,997 $
8 12 1393 شيراز عراق 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 5,662,536 40,177,268,648 Rls. 1,554,488 $
9 12 1393 شيراز عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,455,580 35,325,790,914 Rls. 1,385,403 $
10 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 419,776 34,245,527,688 Rls. 1,261,038 $
11 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 4,426,282 31,927,209,336 Rls. 1,190,052 $
12 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 363,382 29,512,281,098 Rls. 1,090,058 $
13 12 1393 شيراز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 264,000 26,954,136,000 Rls. 1,056,000 $
14 12 1393 شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 1,375,172 16,170,784,186 Rls. 630,815 $
15 12 1393 شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 585,574 15,113,901,029 Rls. 585,511 $
16 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 147,560 12,866,513,402 Rls. 473,743 $
17 12 1393 شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 179,424 12,342,620,286 Rls. 477,313 $
18 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 127,666 12,015,196,200 Rls. 446,831 $
19 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 583,974 11,718,618,725 Rls. 433,928 $
20 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 418,793 11,355,070,591 Rls. 425,777 $
21 12 1393 شيراز عراق 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 516,652 11,226,585,060 Rls. 439,129 $
22 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 38,100 10,421,836,800 Rls. 384,000 $
23 12 1393 شيراز عراق 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 352,016 10,354,166,832 Rls. 404,295 $
24 12 1393 شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 37,492 9,897,523,200 Rls. 384,000 $
25 12 1393 شيراز عراق 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 50,010 9,301,806,000 Rls. 361,678 $
26 12 1393 شيراز عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 36,600 8,146,317,102 Rls. 318,054 $
27 12 1393 شيراز عراق 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 259,546 7,299,554,600 Rls. 283,785 $
28 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 501,857 7,055,124,300 Rls. 259,812 $
29 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 165,579 6,916,026,758 Rls. 253,114 $
30 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 76061110 ورق کامپوزيتي 71,770 6,885,093,810 Rls. 251,195 $
31 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,464,676 6,590,004,308 Rls. 244,787 $
32 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 227,116 6,128,715,979 Rls. 224,299 $
33 12 1393 شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 69,870 5,465,223,760 Rls. 210,110 $
34 12 1393 شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 108,920 4,939,716,798 Rls. 191,876 $
35 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 44,000 4,674,824,000 Rls. 175,867 $
36 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 197,211 4,579,229,125 Rls. 167,630 $
37 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 586,357 4,337,168,980 Rls. 164,304 $
38 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 20,129 4,088,581,098 Rls. 153,270 $
39 12 1393 شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 50,004 4,051,158,067 Rls. 156,892 $
40 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 217,854 3,869,910,536 Rls. 144,269 $
41 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 89,302 3,793,530,034 Rls. 139,572 $
42 12 1393 شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 144,801 3,620,348,474 Rls. 140,046 $
43 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 43,470 3,529,639,080 Rls. 130,410 $
44 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 63,762 3,187,712,158 Rls. 117,958 $
45 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 40,000 2,916,337,503 Rls. 109,051 $
46 12 1393 شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 60,803 2,863,878,508 Rls. 109,930 $
47 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 31,963 2,800,845,002 Rls. 104,828 $
48 12 1393 شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,291,834 2,699,988,201 Rls. 103,348 $
49 12 1393 شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 56,418 2,660,832,209 Rls. 103,876 $
50 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 132,112 2,507,002,037 Rls. 92,317 $
51 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 62,221 2,391,748,357 Rls. 88,235 $
52 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 91,595 2,315,170,647 Rls. 85,325 $
53 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 11,380 2,221,421,550 Rls. 83,400 $
54 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 37,242 2,011,470,752 Rls. 74,484 $
55 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 41,552 1,969,537,694 Rls. 73,547 $
56 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 22,931 1,961,804,910 Rls. 73,229 $
57 12 1393 شيراز عراق 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 37,860 1,932,838,452 Rls. 75,726 $
58 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 907,134 1,928,590,280 Rls. 72,573 $
59 12 1393 شيراز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,800 1,819,263,600 Rls. 69,300 $
60 12 1393 شيراز عراق 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 9,041 1,747,812,501 Rls. 67,695 $
61 12 1393 شيراز عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 63,730 1,675,192,624 Rls. 63,812 $
62 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 31,044 1,489,206,455 Rls. 55,639 $
63 12 1393 شيراز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 18,300 1,460,449,800 Rls. 54,900 $
64 12 1393 شيراز عراق 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 300 1,275,050,000 Rls. 50,000 $
65 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 7,329 1,180,468,842 Rls. 43,974 $
66 12 1393 شيراز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,400 1,179,271,500 Rls. 46,200 $
67 12 1393 شيراز عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 20,155 1,147,115,785 Rls. 44,065 $
68 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 25,838 1,064,578,666 Rls. 39,491 $
69 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 25,680 999,058,320 Rls. 37,008 $
70 12 1393 شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 17,238 910,999,196 Rls. 34,476 $
71 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 19,042 782,390,903 Rls. 30,575 $
72 12 1393 شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 20,400 675,299,968 Rls. 25,584 $
73 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 8,187 673,600,069 Rls. 24,559 $
74 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 13,692 631,380,132 Rls. 23,686 $
75 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,148 553,741,650 Rls. 20,790 $
76 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 4,752 531,463,680 Rls. 19,008 $
77 12 1393 شيراز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 29,060 520,968,490 Rls. 20,342 $
78 12 1393 شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 21,080 492,420,912 Rls. 18,606 $
79 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,488 486,562,387 Rls. 18,089 $
80 12 1393 شيراز عراق 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 4,752 486,509,760 Rls. 19,008 $
81 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,840 469,730,880 Rls. 17,280 $
82 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر 19,950 438,628,092 Rls. 15,688 $
83 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,752 332,164,800 Rls. 11,880 $
84 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,100 326,538,660 Rls. 12,334 $
85 12 1393 شيراز عراق 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,752 304,068,600 Rls. 11,880 $
86 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,356 290,055,150 Rls. 10,890 $
87 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 24,960 277,631,718 Rls. 10,422 $
88 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 8,109 269,636,279 Rls. 9,731 $
89 12 1393 شيراز عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 20,160 269,049,094 Rls. 10,249 $
90 12 1393 شيراز عراق 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 2,512 266,020,000 Rls. 10,000 $
91 12 1393 شيراز عراق 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 2,405 245,483,160 Rls. 9,620 $
92 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 9,000 219,817,800 Rls. 8,100 $
93 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 6,440 215,712,638 Rls. 8,087 $
94 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 12,960 162,787,563 Rls. 6,220 $
95 12 1393 شيراز عراق 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 4,979 127,029,227 Rls. 4,979 $
96 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,010 119,146,338 Rls. 4,422 $
97 12 1393 فرودگاه شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 1,120 108,619,280 Rls. 3,920 $
98 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,574 107,279,905 Rls. 3,935 $
99 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 527 56,182,416 Rls. 2,108 $
100 12 1393 شيراز عراق 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 995 54,009,000 Rls. 2,098 $
مجموع کل
1,942,187,493,965 ريال
مجموع کل
73,497,482 دلار