آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31,206 66,351,037,978 Rls. 2,588,847 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 27,808 57,774,126,372 Rls. 2,127,629 $
3 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,128 21,438,880,039 Rls. 785,790 $
4 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,675 19,321,555,090 Rls. 738,080 $
5 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 47,480 10,573,789,715 Rls. 399,800 $
6 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,697 10,178,581,974 Rls. 387,506 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 7,128 7,417,004,119 Rls. 272,591 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 3,857 5,876,026,435 Rls. 218,361 $
9 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 8,519 4,836,221,836 Rls. 182,744 $
10 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,940 4,175,905,328 Rls. 156,296 $
11 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,335 3,641,033,495 Rls. 135,769 $
12 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 10,813 3,084,663,465 Rls. 118,871 $
13 12 1393 شيراز قطر 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,500 2,872,687,500 Rls. 112,500 $
14 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 16,312 2,622,952,602 Rls. 97,864 $
15 12 1393 شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,329 2,232,262,770 Rls. 86,840 $
16 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 49 2,187,908,635 Rls. 82,428 $
17 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,805 2,171,201,983 Rls. 79,433 $
18 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 20,660 1,692,196,890 Rls. 61,980 $
19 12 1393 شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,144 1,640,020,312 Rls. 64,312 $
20 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,490 1,520,176,817 Rls. 57,732 $
21 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,300 1,489,537,210 Rls. 55,790 $
22 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08091000 زردآلو ,تازه 36,195 1,484,854,923 Rls. 57,904 $
23 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,785 1,442,098,316 Rls. 54,297 $
24 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 1,244 1,397,836,969 Rls. 50,541 $
25 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 82,755 1,331,742,415 Rls. 50,534 $
26 12 1393 شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,396 1,281,295,230 Rls. 50,178 $
27 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 223 1,235,237,334 Rls. 45,474 $
28 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 2,565 1,209,823,650 Rls. 46,170 $
29 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 2,127 1,171,768,285 Rls. 44,703 $
30 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,650 1,098,259,945 Rls. 41,241 $
31 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 15,570 754,361,424 Rls. 28,026 $
32 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 2,130 726,451,200 Rls. 26,775 $
33 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,544 672,590,952 Rls. 24,948 $
34 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 415 668,124,478 Rls. 24,182 $
35 12 1393 شيراز قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 9,900 631,991,250 Rls. 24,750 $
36 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 7,715 601,087,941 Rls. 22,527 $
37 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,640 594,788,880 Rls. 23,240 $
38 12 1393 شيراز قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 6,370 520,505,440 Rls. 20,384 $
39 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 5,795 489,859,175 Rls. 18,543 $
40 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,223 475,348,055 Rls. 17,947 $
41 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 7,762 444,992,141 Rls. 17,123 $
42 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 903 370,359,024 Rls. 14,448 $
43 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 4,301 344,618,397 Rls. 12,903 $
44 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 7,128 337,686,798 Rls. 12,458 $
45 12 1393 شيراز قطر 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 7,302 335,185,144 Rls. 13,144 $
46 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,058 285,759,397 Rls. 10,703 $
47 12 1393 شيراز قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,376 272,656,692 Rls. 10,692 $
48 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,179 251,660,676 Rls. 9,322 $
49 12 1393 شيراز قطر 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,950 242,871,524 Rls. 9,524 $
50 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 24 224,614,680 Rls. 8,050 $
51 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,951 218,721,354 Rls. 7,985 $
52 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,520 201,170,700 Rls. 7,560 $
53 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,548 188,322,327 Rls. 6,966 $
54 12 1393 شيراز قطر 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,038 185,416,170 Rls. 7,268 $
55 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 3,780 180,757,080 Rls. 6,615 $
56 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 4,623 171,101,215 Rls. 6,347 $
57 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 09109911 اويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 408 158,140,800 Rls. 6,120 $
58 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 10,038 157,637,325 Rls. 6,023 $
59 12 1393 شيراز قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 30 145,549,500 Rls. 5,700 $
60 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08081000 سيب , تازه 13,208 144,634,679 Rls. 5,545 $
61 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 300 144,174,600 Rls. 5,400 $
62 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 3,880 141,928,889 Rls. 5,452 $
63 12 1393 شيراز قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 3,024 134,951,292 Rls. 5,292 $
64 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 690 133,986,810 Rls. 5,037 $
65 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,378 123,658,977 Rls. 4,629 $
66 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 28 120,422,400 Rls. 4,480 $
67 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 3 119,754,585 Rls. 4,677 $
68 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 990 116,300,844 Rls. 4,356 $
69 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 54 95,947,680 Rls. 3,760 $
70 12 1393 شيراز قطر 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 200 91,926,000 Rls. 3,600 $
71 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 400 87,572,720 Rls. 3,280 $
72 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,900 71,803,368 Rls. 2,808 $
73 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 897 68,580,684 Rls. 2,691 $
74 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 15 65,635,200 Rls. 2,400 $
75 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 355 64,720,384 Rls. 2,432 $
76 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 872 58,746,493 Rls. 2,218 $
77 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 573 56,644,991 Rls. 2,075 $
78 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 3,436 53,282,080 Rls. 2,062 $
79 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 84 52,988,285 Rls. 1,900 $
80 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 470 50,414,080 Rls. 1,880 $
81 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050010 --- جاجيم 57 46,294,830 Rls. 1,710 $
82 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 350 42,327,963 Rls. 1,575 $
83 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08109010 انار تازه 1,878 41,119,540 Rls. 1,540 $
84 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 432 41,061,420 Rls. 1,490 $
85 12 1393 شيراز قطر 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 600 39,826,500 Rls. 1,500 $
86 12 1393 شيراز قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,275 39,068,550 Rls. 1,530 $
87 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,361 37,832,483 Rls. 1,417 $
88 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 03061700 ساير انواع ميگو. 306 37,757,340 Rls. 1,377 $
89 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,365 35,528,928 Rls. 1,311 $
90 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 371 35,482,971 Rls. 1,329 $
91 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 350 34,807,512 Rls. 1,306 $
92 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,006 30,433,531 Rls. 1,185 $
93 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 40170010 ا بونيت ولگانيزه به شکل توده 0لوح 0ورق يانوا ر0قلم پروفيله يا لوله آخال گرد وخرده ريزازكائوچوي سفت شده 377 30,299,490 Rls. 1,131 $
94 12 1393 شيراز قطر 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 309 28,126,644 Rls. 1,092 $
95 12 1393 شيراز قطر 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,815 27,807,615 Rls. 1,089 $
96 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 04031090 ک ک ک ماست 820 27,292,308 Rls. 989 $
97 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 249 26,404,956 Rls. 995 $
98 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 180 24,029,100 Rls. 900 $
99 12 1393 فرودگاه شيراز قطر 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 300 23,555,232 Rls. 864 $
100 12 1393 شيراز قطر 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 280 20,734,420 Rls. 812 $
مجموع کل
258,270,883,745 ريال
مجموع کل
9,763,593 دلار