آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران آذربايجان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 785,236 119,896,859,670 Rls. 4,535,035 $
2 12 1393 غرب تهران آذربايجان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 226,995 44,879,358,800 Rls. 1,673,800 $
3 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 814,000 41,301,865,440 Rls. 1,497,760 $
4 12 1393 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 390,770 36,556,317,875 Rls. 1,367,612 $
5 12 1393 غرب تهران آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 1,295,487 27,726,212,506 Rls. 1,048,935 $
6 12 1393 غرب تهران آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 47,400 20,341,741,396 Rls. 748,081 $
7 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 298,466 14,320,629,180 Rls. 538,568 $
8 12 1393 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 198,000 9,876,476,980 Rls. 373,384 $
9 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 357,500 9,369,507,640 Rls. 346,561 $
10 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 161,454 7,961,372,766 Rls. 290,596 $
11 12 1393 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 16,636 5,681,995,776 Rls. 212,136 $
12 12 1393 غرب تهران آذربايجان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,374 5,642,105,551 Rls. 210,830 $
13 12 1393 غرب تهران آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 106,660 5,073,981,505 Rls. 188,479 $
14 12 1393 غرب تهران آذربايجان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 5,030 5,014,592,000 Rls. 187,000 $
15 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 112,262 4,615,640,640 Rls. 179,583 $
16 12 1393 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 243,270 4,314,705,150 Rls. 157,750 $
17 12 1393 غرب تهران آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 46,500 4,118,168,250 Rls. 161,893 $
18 12 1393 غرب تهران آذربايجان 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 22,880 4,084,240,160 Rls. 160,160 $
19 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 80,078 3,677,457,626 Rls. 144,140 $
20 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 41,964 3,280,789,224 Rls. 125,892 $
21 12 1393 غرب تهران آذربايجان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 39,968 2,859,613,178 Rls. 109,856 $
22 12 1393 غرب تهران آذربايجان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 29,500 2,333,225,610 Rls. 87,390 $
23 12 1393 غرب تهران آذربايجان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,200 2,295,000,000 Rls. 90,000 $
24 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 24,500 2,055,060,000 Rls. 73,500 $
25 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 44,000 1,736,121,420 Rls. 67,783 $
26 12 1393 غرب تهران آذربايجان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 10,350 1,668,240,000 Rls. 60,000 $
27 12 1393 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 191,524 1,538,972,111 Rls. 58,180 $
28 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 44,000 1,499,194,004 Rls. 54,296 $
29 12 1393 غرب تهران آذربايجان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 22,130 1,486,781,920 Rls. 57,538 $
30 12 1393 غرب تهران آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 52,992 1,276,166,382 Rls. 47,692 $
31 12 1393 غرب تهران آذربايجان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 11,890 1,275,368,960 Rls. 47,560 $
32 12 1393 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 63,980 1,253,120,636 Rls. 48,158 $
33 12 1393 غرب تهران آذربايجان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 22,577 1,192,226,351 Rls. 44,651 $
34 12 1393 غرب تهران آذربايجان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 22,990 1,173,317,640 Rls. 45,980 $
35 12 1393 غرب تهران آذربايجان 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 31,220 1,042,950,349 Rls. 39,463 $
36 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 12,725 1,018,279,950 Rls. 38,175 $
37 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 20,203 931,089,978 Rls. 36,352 $
38 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,800 881,115,120 Rls. 33,060 $
39 12 1393 غرب تهران آذربايجان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,550 781,901,300 Rls. 29,200 $
40 12 1393 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 19,065 762,824,975 Rls. 28,597 $
41 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,070 710,916,570 Rls. 27,202 $
42 12 1393 غرب تهران آذربايجان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 23,500 641,843,960 Rls. 24,040 $
43 12 1393 غرب تهران آذربايجان 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 13,569 503,407,338 Rls. 18,997 $
44 12 1393 غرب تهران آذربايجان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,400 490,180,600 Rls. 18,200 $
45 12 1393 غرب تهران آذربايجان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 27,000 472,674,150 Rls. 17,550 $
46 12 1393 غرب تهران آذربايجان 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 4,100 436,682,800 Rls. 16,400 $
47 12 1393 غرب تهران آذربايجان 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 19,800 402,034,050 Rls. 14,850 $
48 12 1393 غرب تهران آذربايجان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,470 366,590,070 Rls. 13,230 $
49 12 1393 غرب تهران آذربايجان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,995 340,446,713 Rls. 12,488 $
50 12 1393 غرب تهران آذربايجان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 17,960 334,855,220 Rls. 12,572 $
51 12 1393 غرب تهران آذربايجان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 1,300 228,067,088 Rls. 8,372 $
52 12 1393 غرب تهران آذربايجان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 22,150 206,029,200 Rls. 7,800 $
53 12 1393 غرب تهران آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 32,487 190,732,815 Rls. 6,937 $
54 12 1393 غرب تهران آذربايجان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 180 134,665,740 Rls. 4,860 $
55 12 1393 غرب تهران آذربايجان 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 22,200 133,089,600 Rls. 4,760 $
56 12 1393 غرب تهران آذربايجان 28321020 متابي سولفيت 4,500 101,818,525 Rls. 3,825 $
57 12 1393 غرب تهران آذربايجان 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 1,200 92,178,000 Rls. 3,596 $
58 12 1393 غرب تهران آذربايجان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 960 88,024,200 Rls. 3,300 $
59 12 1393 غرب تهران آذربايجان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 860 82,796,328 Rls. 3,096 $
60 12 1393 غرب تهران آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 61,231,200 Rls. 2,400 $
61 12 1393 غرب تهران آذربايجان 25070010 کائولن 5,141 36,214,650 Rls. 1,355 $
62 12 1393 غرب تهران آذربايجان 44190010 مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق و مشبك منبت نازكکكاري، نقاشي روي چوب، خاتم 266 28,207,704 Rls. 1,064 $
63 12 1393 غرب تهران آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 260 19,971,900 Rls. 780 $
64 12 1393 غرب تهران آذربايجان 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 996 7,373,257 Rls. 289 $
65 12 1393 غرب تهران آذربايجان 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 100 2,560,500 Rls. 100 $
مجموع کل
412,907,180,195 ريال
مجموع کل
15,473,688 دلار
[1]