آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 105,144 111,284,565,206 Rls. 4,119,609 $
2 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 43,223 49,558,639,981 Rls. 1,935,875 $
3 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 9,356 20,692,687,560 Rls. 795,825 $
4 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 33,837 19,482,145,087 Rls. 718,890 $
5 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 69,216 10,421,997,023 Rls. 380,687 $
6 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 6,340 4,303,145,121 Rls. 155,553 $
7 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,143 2,127,056,049 Rls. 79,442 $
8 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 10,500 828,195,977 Rls. 32,477 $
9 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 7,700 614,506,200 Rls. 23,100 $
10 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 6,400 426,160,000 Rls. 16,000 $
11 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 3,600 396,835,200 Rls. 14,400 $
12 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 5,000 270,730,000 Rls. 10,000 $
13 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 600 57,252,300 Rls. 2,100 $
14 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 230 11,675,893 Rls. 457 $
15 12 1393 غرب تهران آفريقاي جنوبي 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 18 3,329,375 Rls. 125 $
مجموع کل
220,478,920,972 ريال
مجموع کل
8,284,540 دلار
[1]