آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,991 12,355,380,512 Rls. 465,884 $
2 12 1393 غرب تهران اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 147,250 5,806,576,875 Rls. 220,875 $
3 12 1393 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 74,320 3,867,827,540 Rls. 145,085 $
4 12 1393 غرب تهران اتريش 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,770 1,721,929,524 Rls. 61,931 $
5 12 1393 غرب تهران اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,280 1,284,375,291 Rls. 49,479 $
6 12 1393 غرب تهران اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,604 1,042,083,988 Rls. 39,163 $
7 12 1393 غرب تهران اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,227 876,588,033 Rls. 33,066 $
8 12 1393 غرب تهران اتريش 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 16,500 841,533,000 Rls. 33,000 $
9 12 1393 غرب تهران اتريش 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 795,330,000 Rls. 30,000 $
10 12 1393 غرب تهران اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,233 704,793,185 Rls. 25,919 $
11 12 1393 غرب تهران اتريش 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 7,225 647,208,792 Rls. 23,384 $
12 12 1393 غرب تهران اتريش 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,160 613,892,895 Rls. 22,155 $
13 12 1393 غرب تهران اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,430 592,014,222 Rls. 21,430 $
14 12 1393 غرب تهران اتريش 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 4,200 581,889,000 Rls. 21,000 $
15 12 1393 غرب تهران اتريش 20079100 مركبات 7,652 564,837,292 Rls. 22,068 $
16 12 1393 غرب تهران اتريش 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 9,420 530,818,300 Rls. 19,304 $
17 12 1393 غرب تهران اتريش 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 6,428 484,624,113 Rls. 17,955 $
18 12 1393 غرب تهران اتريش 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 4 460,022,850 Rls. 16,650 $
19 12 1393 غرب تهران اتريش 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 7,680 423,687,770 Rls. 15,298 $
20 12 1393 غرب تهران اتريش 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 12,000 398,505,600 Rls. 14,900 $
21 12 1393 غرب تهران اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,792 354,219,782 Rls. 12,966 $
22 12 1393 غرب تهران اتريش 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,252 257,800,165 Rls. 9,679 $
23 12 1393 غرب تهران اتريش 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 5,003 246,549,164 Rls. 9,003 $
24 12 1393 غرب تهران اتريش 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 500 239,643,000 Rls. 9,000 $
25 12 1393 غرب تهران اتريش 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 5,000 237,660,000 Rls. 8,500 $
26 12 1393 غرب تهران اتريش 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 5,525 232,443,200 Rls. 8,800 $
27 12 1393 غرب تهران اتريش 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,074 188,704,914 Rls. 7,373 $
28 12 1393 غرب تهران اتريش 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 600 177,757,800 Rls. 6,600 $
29 12 1393 غرب تهران اتريش 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 51 162,052,146 Rls. 6,327 $
30 12 1393 غرب تهران اتريش 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,656 155,754,000 Rls. 6,108 $
31 12 1393 غرب تهران اتريش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 735 145,322,712 Rls. 5,678 $
32 12 1393 غرب تهران اتريش 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 17,160 100,837,152 Rls. 3,744 $
33 12 1393 غرب تهران اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 2,625 97,942,908 Rls. 3,780 $
34 12 1393 غرب تهران اتريش 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 666 82,804,113 Rls. 2,997 $
35 12 1393 غرب تهران اتريش 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,100 82,674,242 Rls. 3,242 $
36 12 1393 غرب تهران اتريش 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 1,400 79,905,000 Rls. 3,000 $
37 12 1393 غرب تهران اتريش 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 893 75,210,254 Rls. 2,736 $
38 12 1393 غرب تهران اتريش 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 95 48,675,105 Rls. 1,899 $
39 12 1393 غرب تهران اتريش 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 189 46,969,300 Rls. 1,700 $
40 12 1393 غرب تهران اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 340 30,469,950 Rls. 1,189 $
41 12 1393 غرب تهران اتريش 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,268 29,957,850 Rls. 1,169 $
42 12 1393 غرب تهران اتريش 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 420 17,513,820 Rls. 683 $
43 12 1393 غرب تهران اتريش 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 150 17,283,375 Rls. 674 $
44 12 1393 غرب تهران اتريش 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 360 16,780,050 Rls. 630 $
45 12 1393 غرب تهران اتريش 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 1,012 15,724,928 Rls. 607 $
46 12 1393 غرب تهران اتريش 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 280 13,925,016 Rls. 504 $
47 12 1393 غرب تهران اتريش 20029010 رب گوجه فرنگي 188 13,903,470 Rls. 522 $
48 12 1393 غرب تهران اتريش 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 119 13,184,325 Rls. 495 $
49 12 1393 غرب تهران اتريش 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 312 12,322,534 Rls. 446 $
50 12 1393 غرب تهران اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 130 10,429,770 Rls. 390 $
51 12 1393 غرب تهران اتريش 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 402 9,421,489 Rls. 341 $
52 12 1393 غرب تهران اتريش 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 220 9,012,960 Rls. 352 $
53 12 1393 غرب تهران اتريش 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 100 7,924,200 Rls. 300 $
54 12 1393 غرب تهران اتريش 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 100 6,401,250 Rls. 250 $
55 12 1393 غرب تهران اتريش 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 120 6,145,200 Rls. 240 $
56 12 1393 غرب تهران اتريش 44184000 كفراژ (Shuttering) براي كارهاي بتونکريزي ساختمان از چوب 40 4,399,200 Rls. 160 $
مجموع کل
37,841,643,126 ريال
مجموع کل
1,420,629 دلار
[1]